Tisztelt Látogató!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Ügyfélszolgálati Irodája összegyűjtötte a leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Reméljük, hogy az alábbiakban Ön is választ talál kérdéseire.

Amennyiben bizonytalan abban, hogy az Ön által tapasztalt, jogsértőnek vélt magatartás a GVH hatáskörébe tartozik-e, tekintse át tájékoztatóinkat és/vagy keresse bizalommal az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársait telefonon vagy e-mailben.

Gyakran Feltett Kérdések

1. Mivel foglalkozik a Gazdasági Versenyhivatal?

A GVH a piaci verseny tisztasága felett őrködik, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (Tpvt. vagy Versenytörvény) alapján.

A Tpvt. alapján az alábbi területeken tartozik a GVH hatáskörébe az eljárás lefolytatása: üzletfelekkel szemben az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása; a versenykorlátozó megállapodások tilalmának megsértése; a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának megsértése; valamint a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése.

Mivel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartásokra vonatkozó szabályozást 2008. szeptember 1-jétől a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) tartalmazza, ezért a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartásokkal szemben a GVH az Fttv. rendelkezései alapján léphet fel.

Az Fttv. alkalmazása akkor tartozik a GVH hatáskörébe, amennyiben a kifogásolt magatartás érdemben érinti a gazdasági versenyt.

Az Fttv. szabályainak érvényre juttatása érdekében három hatóság járhat el az alábbi hatásköri megosztás alapján:

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt általános hatáskörrel a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Azonban a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik az eljárás, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felügyel. A Gazdasági Versenyhivatal abban az esetben jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

A gazdasági verseny érdemi érintettségének megállapításánál - a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével - a következő szempontok irányadóak:

a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége (tekintettel a kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére), vagy

b) a jogsértésért felelős vállalkozás mérete (a nettó árbevétel nagysága alapján).

A gazdasági verseny érdemi érintettsége minden egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha

a) a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón keresztül valósul meg,

b) a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napilap útján valósul meg,

c) a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányul, vagy

d) az áru eladásának helyén alkalmazott kereskedelmi gyakorlat legalább három megyében megszervezésre kerül.

A GVH hatáskörét ugyanakkor a Tpvt-n és az Fttv-n felül egyéb jogszabályok is meghatározzák, úgymint pl. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.), vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke.

A Kertv. alapján a Gazdasági Versenyhivatal jár el olyan ügyekben, amikor egy jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő a beszállítójával szemben visszaél a jelentős piaci erejével. A jelentős piaci erő abban az esetben állapítható meg, ha a vállalkozás vagy vállalkozáscsoport kereskedelmi tevékenységéből származó előző évi konszolidált nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. Akkor is fennáll a kereskedő jelentős piaci ereje, ha nem rendelkezik 100 milliárd forint nettó árbevétellel, azonban a piac struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a vállalkozás piaci részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erőforrásai, kereskedelmi hálózatának kiterjedtsége, üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb tevékenységeinek összessége alapján a beszállítóval szemben egyoldalúan előnyös alkuhelyzetben van vagy abba kerül.

A Kertv. rendelkezései szerint a Tpvt. alkalmazásában a gazdasági erőfölényt a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének piacán - mint érintett piacon - fennállónak kell tekinteni, amennyiben a vállalkozásnak, vagy kapcsolt vállalkozásoknak közösen a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítéséből származó előző évi (konszolidált) nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot.

A fent hivatkozott törvényekbe ütköző magatartás észlelése esetén bárki bejelentéssel vagy panasszal (együttes elnevezéssel: beadvánnyal) élhet a GVH-nál.

2. Hogyan érhető el a GVH Ügyfélszolgálati Irodája?

 • A GVH Ügyfélszolgálati Irodájának elérhetőségei:

 • Cím:1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

 • Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

 • Telefon: +36-1-472-8851

 • Fax: +36-1472-8905

Kérdéseit elektronikusan a következő e-mail címre küldheti meg:

Az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai hétfőtől csütörtökig 8:30 és 16:00 óra között, pénteken 8:30 és 13:30 között állnak rendelkezésre telefonon, illetve e-mailben, az ugyfelszolgalat@gvh.hu címen.

A GVH Ügyfélszolgálati Irodáján előre egyeztetett időpontban lehetséges a személyes meghallgatás. Időpont egyeztetni az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársaival telefonon és e-mailben lehet.

Panaszát írásban nyújthatja be az alábbi elérhetőségeken:

 • postai úton: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.;

 • személyesen: a GVH postabontóján keresztül (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.);

 • elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül.

3. Személyesen mikor és hogyan lehet a GVH-ba beadványt eljuttatni?

A GVH postabontója hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 13:30-ig vesz át küldeményeket.

4. Hogyan lehet jelzéssel élni a GVH felé?

Amennyiben úgy véli, hogy egy Ön által észlelt magatartás olyan piaci probléma, amely a GVH hatáskörébe tartozik, beadvány benyújtásával írásban jelezheti azt a GVH számára.

A GVH-hoz beadvány kétféle formában nyújtható be:

 • bejelentésként: a GVH honlapjáról letölthető, a kifogásolt magatartás szerinti formanyomtatvány kötelezően kitöltendőként megjelölt részeinek hiánytalanul kitöltött, és aláírt példányának a benyújtásával,

 • panaszként: formai és tartalmi kötöttségektől mentesen a „Fogyasztóknak” menüpontban elérhető Panasz űrlap kitöltésével, illetve a kifogásolt magatartás leírásával.

Kiemelendő, hogy a panasz és a bejelentés a GVH számára fontos információforrás, azonban a GVH akkor is hivatalból jár el, ha az eljárást egy megalapozott bejelentés vagy panasz alapján folytatja le.

5. Hogyan nyújtható be panasz a GVH-hoz?

A panasznak mint piaci jelzésnek nincsenek formai kötöttségei. A panasztételhez elég, ha kitölti a „Fogyasztóknak” menüpontban elérhető Panasz űrlapot, illetve a saját szavaival leírja, hogy kivel szemben kíván panasszal élni, és milyen tények alapján kifogásolja a panaszolt vállalkozás piaci magatartását. Amennyiben rendelkezik valamilyen dokumentummal (például újsághirdetéssel, hírlevéllel, szerződésekkel, egyéb levelezéssel stb.), amely igazolja a valószínűsített jogsértést, illetve a verseny érintettségét (lásd 1. kérdés), annak másolatát csatolja beadványához. Panaszát elektronikus úton e-mailben az ugyfelszolgalat@gvh.hu címre, valamint postai úton vagy személyesen (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.), illetve faxon (472-8905) és Ügyfélkapun keresztül juttathatja el a GVH-hoz.

Amennyiben a panaszos panaszát nem írja alá, magát nem nevezi meg és a személye a beadvány alapján sem azonosító, illetve a postai úton benyújtásra került panasz esetén a panaszos nem tünteti fel a címét, a panasz névtelennek minősül. A névtelen panaszok esetén amennyiben a kifogásolt magatartás nem a GVH hatáskörébe tartozik, a GVH a beadványt nem tudja megküldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak, továbbá nem áll módjában visszaigazolást küldeni, illetve tájékoztatni a panaszost a megtett intézkedésekről, így akár a versenyfelügyeleti eljárás megindításáról, valamint a folyamatban lévő, illetve lezárult versenyfelügyeleti eljárásról sem.

A panaszos beadványában azonban kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal élt a GVH-hoz.

6. Mennyi a panaszok elintézésnek határideje?

A panaszok elintézésének nincs jogszabályi határideje, illetve azok tartalma sem kötelezi a GVH-t eljárásra. Ha a panasz alapján további intézkedés nem szükséges, a panasszal kapcsolatos eljárást a beérkezéstől számított egy év elteltével lezártnak kell tekinteni. A panaszok alapvetően piaci jelzésként szolgálnak, a GVH egyedi sérelmeket nem tud orvosolni, mivel a GVH versenyfelügyeleti eljárásai a piaci folyamatokat célozzák.

7. Hogyan nyújtható be bejelentés a GVH-hoz?

Bejelentést úgy tehet, hogy a GVH honlapján megtalálható bejelentési űrlapot megfelelően kitölti, saját kezűleg aláírja, vagy az elektronikus úton eljuttatni kívánt űrlap esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátja, majd eljuttatja a Hivatalhoz személyesen (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.), postai úton, e-mailben, vagy elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül.

A bejelentés e-mailen csak abban az esetben nyújtható be, ha rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással. Ellenkező esetben a beadványt a Gazdasági Versenyhivatal panaszként kezeli.

A bejelentő kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt a GVH-hoz.

8. Mi történik a bejelentésekkel?

A GVH a bejelentés kézhezvételét követően elővizsgálatot folytat, amelynek során vizsgálja hatáskörének fennállását, a magatartás versenyjogsértő voltának valószínűsíthetőségét és azt, hogy a közérdek, illetve a verseny érintettsége indokolja-e versenyfelügyeleti eljárás indítását. Az elővizsgálat lefolytatására – az Fttv. alapján tett bejelentések kivételével, ahol 30 nap – 2 hónap áll a vizsgáló rendelkezésére, amely határidők 2 hónappal meghosszabbíthatók. Az ügyintézési határidő elteltével a bejelentés vizsgálója végzést hoz, amelyben a törvényi feltételek fennállása esetén elrendeli a vizsgálatot, vagy a végzésben megállapítja, hogy a bejelentésben foglalt, illetve a bejelentéssel összefüggő eljárásban beszerzett adatok alapján nem állnak fenn a vizsgálat megindításának feltételei.

A bejelentés elutasítása esetén a bejelentő a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott közigazgatási per iránti kereset előterjesztésével jogorvoslattal élhet a végzés ellen. A bejelentés alapján indított közigazgatási perekben a természetes személyeknek nem köteles jogi képviselővel eljárniuk, és az elektronikus ügyintézés sem kötelező számukra, így tehát a közigazgatási per iránti keresetlevél papír alapon is benyújtható. Ha a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy a bejelentő jogorvoslati kérelme alapos, a vizsgálót a versenyfelügyeleti eljárás 30 napon belül történő elrendelésére kötelezi.

A bejelentéssel kapcsolatos eljárásra megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a végzéssel szembeni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ügyfél alatt a bejelentőt kell érteni. Amennyiben a bejelentő által tett bejelentés alapján a GVH versenyfelügyeleti eljárást indít, az eljárást lezáró megszüntető végzést - a kötelezettségvállalást tartalmazó végzés kivételével - megküldi a bejelentő számára. A versenytörvény szerint a bejelentő jogorvoslattal élhet a GVH Versenytanácsa, illetve a vizsgáló versenyfelügyeleti eljárást megszüntető végzése ellen. A jogorvoslati kérelmet a GVH-hoz kell benyújtani, és az a GVH Versenytanácsának megszüntető végzése esetében közigazgatási perben támadható meg, a vizsgáló megszüntető végzése esetében pedig a GVH Versenytanácsa bírálja el.

Amennyiben a bejelentő által tett bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárás érdemi határozattal zárul, a határozatot a GVH Versenytanácsa a bejelentő számára megküldi.

A GVH eljárása nem alkalmas egyedi jogsérelmek orvoslására vagy kártérítés megítélésére a bejelentés esetében sem. Ilyen igény esetén a bejelentő a GVH-nál tett bejelentéstől függetlenül bírósághoz fordulhat.

9. Mi történik, ha a bejelentési űrlap nincs saját kezűleg aláírva vagy elektronikus aláírással ellátva?

Ez esetben az űrlapot a GVH panaszként kezeli.

10. Panasz benyújtása esetén ki kell-e tölteni a bejelentési űrlapot is?

Panasz benyújtásánál nem szükséges a bejelentési űrlapot kitölteni. A GVH-hoz forduló fogyasztónak vagy vállalkozásnak kell eldöntenie, hogy a fent ismertetettek alapján milyen formában él jelzéssel a GVH felé.

11. Díjköteles-e a panasz, illetve a bejelentés?

Mind a panasz, mind a bejelentés benyújtása illetékmentes.

12. Telefonon lehet-e panaszt tenni a GVH-nál?

A GVH-nál kizárólag írásban tehető panasz. Ugyanakkor az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársaitól telefonon keresztül felvilágosítás kérhető a GVH hatáskörét, eljárási szabályait, valamint a panasz vagy bejelentés benyújtását illetően.

13. Kiadja-e a GVH a panaszos, illetve bejelentő nevét és levelezési címét a panaszoltnak vagy a bejelentettnek?

A panaszos, illetve a bejelentő kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal, illetve bejelentéssel élt a GVH-hoz. Panasz benyújtása esetén ezt a kérését jeleznie kell a beadványban, míg bejelentés benyújtása esetén az űrlap kitöltése során erre külön lehetőséget biztosít az űrlap.

14. Mi történik a panaszokkal?

Amennyiben a panasz megalapozottnak bizonyul és a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei fennállnak, akkor a GVH hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indít az ügy részletes kivizsgálására.

Amennyiben az adott kérdésben más hatóság jogosult eljárni, akkor a GVH a panaszt megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak, és erről értesíti a panaszost.

Amennyiben sem a versenyfelügyeleti eljárás indítása, sem az iratok megküldése nem indokolt a panaszban foglaltak alapján, a GVH erről levélben tájékoztatja a panaszost.

A GVH által folytatott panasszal kapcsolatos eljárás során nincs mód magánjogi jogérvényesítésre, azaz az egyéni érdeksérelmek orvoslására. A magánjogi jogérvényesítés érdekében és az esetleges kártérítés követelése esetén bírósághoz fordulhat a fogyasztó, akár a GVH-nál folyó eljárással párhuzamosan.

16. Kaphat-e kártérítést, illetve visszakaphatja-e a pénzét a károsult fogyasztó, ha a GVH megállapítja a jogsértést?

A GVH Versenytanácsának marasztaló döntése önmagában nem jelenti azt, hogy a károsult fogyasztók kártérítést kapnak.

Azonban a versenyjogi szabályokba ütköző, s ekként jogellenes magatartások konkrét egyedi sérelmeket okozhatnak, melynek leggyakoribb megnyilvánulása az, hogy valaki kárt szenved a jogsértés eredményeként. Ha a fogyasztó azt szeretné elérni, hogy a károkozó az okozott kárt megtérítse, akkor ezen igényét polgári ügyekben eljáró bíróság előtt érvényesítheti.

A másik gyakori eset az, amikor egy szerződés tekintendő semmisnek amiatt, hogy versenyjogi szabályokba ütközik. A jogszabályba ütköző szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeit (pl. eredeti állapot helyreállítása, elszámolás a felek között) is csak a polgári ügyekben eljáró bíróság állapíthatja meg.

Az ilyen, polgári jogi igények bíróságok előtti érvényesítését nevezzük magánjogi jogérvényesítésnek.

Bővebb információ: Magánjogi jogérvényesítés

17. Hogyan értesülnek az ügyfelek arról, hogy mi lett a versenyfelügyeleti eljárás eredménye?

A versenyfelügyeleti eljárás végén az eljáró versenytanács kétféle döntést hozhat: határozatot vagy végzést.

Az ügy érdemében hozott döntés a határozat, minden más döntés (pl. az eljárás megszüntetéséről, felfüggesztésről, eljárási bírság kiszabásról stb.) végzés. A határozattal szemben jogorvoslati lehetőséget biztosít a törvény (bírósági felülvizsgálat), a végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye, kivéve, ha a Tpvt. vagy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) arra külön lehetőséget ad.

A GVH Versenytanácsa a határozatait nyilvánosságra hozza, végzéseit pedig nyilvánosságra hozhatja. Ennek nem akadálya az, ha a döntés bírósági felülvizsgálatát kérték, azonban ezt a tényt a nyilvánosságra hozatalkor jelezni kell.

A GVH honlapján (http://www.gvh.hu/dontesek) olvasható, illetve elérhető valamennyi határozat és a nyilvánosságra hozott végzések. Amennyiben a GVH az eljárás megindulásának tényéről tájékoztatást adott ki, akkor legalább olyan módon és formában tájékoztat az eljárás befejezéséről is.

Amennyiben Ön panasszal fordult a GVH-hoz, panasztevőként a GVH honlapján, a fent megjelölt elérhetőségen tájékozódhat a hozott döntésről, illetve a sajtóközlemények között olvashat az Önt érintő eljárás lezárultáról.

Amennyiben Ön bejelentést tett, akkor a GVH Versenytanácsa Önt külön tájékoztatja az érdemi határozat meghozataláról, valamint a hozott végzéséről (pl. eljárást megszüntető végzés), kivéve, ha a végzés az eljárás alá vontra vonatkozóan kötelezettségvállalást tartalmaz.

Amennyiben Ön az eljárásban ügyfélként vett részt, a GVH Versenytanácsa határozatait és végzéseit külön közli Önnel.

18. Melyek a fogyasztóvédelem területén eljáró államigazgatási szervek?

 • a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok járási és megyeszékhely szerinti járási hivatalai

19. Milyen esetekben ad ki a GVH előzetes állásfoglalást egy-egy reklám vagy kommunikációs kampány, vagy más kifogásolt magatartás jogszerűségével kapcsolatosan?

A GVH nem adhat ki előzetes állásfoglalást. A versenytörvény szabályai sem egyedi, sem általános jellegű kérdések kapcsán nem teszik lehetővé állásfoglalás kiadását.

Ugyanakkor a GVH Versenytanácsa által hozott határozatok, azok bírósági felülvizsgálata során született ítéletek, a GVH közleményei és elvi állásfoglalásai iránymutatásul szolgálnak a GVH elvárásainak megismeréséhez. Fontos kiemelni azonban, hogy a felsoroltakban foglaltak nem kötik a GVH-t vagy más állami szerveket későbbi döntéseik meghozatala során.