Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101., illetve 102. cikkében (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81., illetve 82. cikke) foglalt versenyszabályok az Unió belső piacára nézve tilalmazzák a versenyt korlátozó megállapodások megkötését, valamint az erőfölényes helyzettel való visszaélést. E szabályok tartalmilag alapvetően megegyeznek a Tpvt. - versenykorlátozó megállapodások és az erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó - rendelkezéseivel. A Gazdasági Versenyhivatal, mint tagállami versenyhatóság az e rendelkezésekbe ütköző jogsértés gyanúja esetén jogosult és egyben köteles az uniós jogot alkalmazni (vagyis az uniós versenyjog feltételezett megsértése miatt eljárást indítani), ha a magyar versenyjog rendelkezéseinek feltételezett megsértése miatt eljárást indítana, és a magatartás hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

Az eljárásban a Gazdasági Versenyhivatalnak anyagi jogi szabályként elsődlegesen az EUMSz. versenyszabályait, az egyéb uniós jogi aktusokat (rendeleteket és bizottsági közleményeket), továbbá az Európai Bizottság, valamint az Európai Törvényszék és az Európai Bíróság esetjogi gyakorlatában kikristályosodott jogelveket kell – a magyar eljárásjog szerinti eljárásban – alkalmaznia, míg a Tpvt. anyagi jogi rendelkezései párhuzamosan alkalmazhatók. Az EUMSz. versenyszabályainak alkalmazása során az Európai Versenyhálózat (ECN) tagjai szorosan együttműködnek egymással a jogalkalmazás hatékonyságának és egységének biztosítása érdekében. Az együttműködés főbb szabályait az uniós versenyszabályok alkalmazásának eljárási kereteit meghatározó 1/2003/EK tanácsi rendelet tartalmazza.

Az európai uniós csatlakozás a fúziókontroll területén is hozott változást. A közösségi léptékű összefonódások, vagyis a Tanács 139/2004/EK rendeletében meghatározott küszöbszámokat meghaladó forgalmú vállalkozások több tagállamot is érintő összefonódásai esetén az előzetes engedélyezés nem a nemzeti versenyhatóságok, így nem a Gazdasági Versenyhivatal, hanem főszabályként az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az uniós piac tekintetében irányadó legfontosabb uniós jogi aktusok:

  • Szerződés az Európai Unió működéséről (EUMSz.)

Versenykorlátozó megállapodások, erőfölénnyel visszaélés

részletek


részletek

Csoportmentességi rendeletek

részletek


részletek


részletek


részletek


részletek

Fúziókontroll

részletek


részletek

Versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési keresetek

részletek

Részletesebb tájékoztatás – angolul – az Európai Bizottság honlapján érhető el: