Az európai uniós tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai közötti tényleges és hatékony kapcsolatot segíti a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i  (EU) 2017/2394 rendelet (a továbbiakban: rendelet) 35. cikke értelmében működtetett elektronikus adatbázis és a hozzákapcsolódó internet alapú informatikai rendszer, a IMI (Internal Market Information System, azaz Belső Piaci Információs Rendszer).

Az IMI keretein belül a hatóságok különböző, a fenti rendelet által meghatározott eljárási cselekményekre (például információ vagy végrehajtási intézkedés iránti megkeresésre, vizsgálati és a végrehajtási mechanizmusok összehangolására) jogosultak, amennyiben Unión belüli jogsértést, kiterjedt jogsértést, vagy uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt jogsértést tapasztalnak.

„Unión belüli jogsértés”: minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló uniós jogszabályokkal, és amely sértette, sérti vagy valószínűsíthetően sérti az alábbiak szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit:

a) a cselekmény  vagy  a  mulasztás  keletkezésének  vagy  elkövetésének  helye;

b) a cselekményért  vagy  mulasztásért  felelős  kereskedő  letelepedésének  helye;  vagy

c) a   cselekmény   vagy   mulasztás   elkövetésével   összefüggő  bizonyíték,  vagy  cselekmény  vagy  mulasztás  elkövetésével  összefüggő,  a  kereskedőhöz  kapcsolódó  vagyontárgy  helye;

„Kiterjedt   jogsértés”:

a) minden olyan     cselekmény     vagy     mulasztás,     amely     ellentétben     áll     a     fogyasztók     érdekeinek     védelmét     szolgáló     uniós     jogszabályokkal,  és  amely  sértette,  sérti  vagy  valószínűsíthetően  sérti  azon  fogyasztók  kollektív  érdekeit,  akik  az  alábbiak  szerinti  tagállamtól  eltérő  legalább  két  tagállamban  rendelkeznek  lakóhellyel:

i) a cselekmény  vagy  a  mulasztás  keletkezésének  vagy  elkövetésének  helye;

ii) a cselekményért  vagy  mulasztásért  felelős  kereskedő  letelepedésének  helye;  vagy

iii) a cselekmény  vagy  mulasztás  elkövetésével  összefüggő  bizonyíték,  vagy  cselekmény  vagy  mulasztás  elköve­tésével  összefüggő,  a  kereskedőhöz  kapcsolódó  vagyontárgy  helye;  vagy

b) olyan cselekmények  vagy  mulasztások,  amelyek  ellentétben  állnak  a  fogyasztók  érdekeinek  védelmét  szolgáló  uniós   jogszabályokkal   és   sértették,   sértik   vagy   valószínűsíthetően   sértik   a   fogyasztók   kollektív   érdekeit,   és   amelyek   közös   jellemzőkkel   bírnak,   többek   között   ugyanazt   a   jogellenes   gyakorlatot   valósítják   meg   vagy   ugyanazt   az   érdeket   sértik,   továbbá   amelyeket   egy   időben   követ   el   ugyanaz   a   kereskedő   legalább   három   tagállamban.

„Uniós   dimenzióval   rendelkező  kiterjedt  jogsértés”:  olyan  kiterjedt  jogsértés,  amely  sértette,  sérti  vagy  valószínűsít­hetően  sérti  a  fogyasztók  kollektív  érdekeit  a  tagállamok  legalább  kétharmadában,  amelyek  együttesen  kiteszik  az  Unió  népességének  legalább  kétharmadát.

Minden tagállamnak ki kellett jelölnie a rendelet alkalmazásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat és az összekötő hivatalt, tekintettel arra, hogy a rendszer e szervek egymás közötti kommunikációból áll.

A rendelet alkalmazása során a Gazdasági Versenyhivatal által követendő eljárás legfontosabb szabályait a versenytörvény (Tpvt.) XI/B. fejezete rendezi, melynek értelmében

a) ha az (EU) 2017/2394 rendelet 11. cikke alapján a Gazdasági Versenyhivatalt információ beszerzése iránt keresik meg, e célból versenyfelügyeleti eljárást kell indítani, ilyen esetben az eljárás a vizsgálónak a beszerzett információk átadásáról szóló végzésével zárul;

b) ha a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács az (EU) 2017/2394 rendelet 12. cikke szerinti végrehajtás iránti megkereséssel él, erre hivatkozással a versenyfelügyeleti eljárást megszüntetheti.