Együttműködéssel jelentősen csökkentheti a várható következményeket!

1. El akarom kerülni a jogsértés megállapítását

Kötelezettségvállalás

Elkerülhető a jogsértés megállapítása, ha a vállalkozás önkéntes alapon olyan megoldási javaslattal áll elő, amely orvosolja a felmerült versenyproblémát.

 • Kötelezettségvállalást az eljárás során bármikor lehet– de célszerű minél előbb – tenni.
 • Megvalósulhat pl. fogyasztók kompenzálásával, edukációs kampánnyal
 • Ha az eljáró versenytanács elfogadja, határozatával kötelezővé teszi a vállalások teljesítését és nem állapít meg jogsértést, nem szab ki bírságot.

További információ:

2. El akarom kerülni a szankcionálást

Teljes engedékenység

Az engedékenységi politika célja a kartellek és egyéb árrögzítésre irányuló jogsértések feltárásának elősegítése.

Elkerülhető a bírság kiszabása (bár a jogsértés megállapításra kerül), ha az eljárás alá vont vállalkozás

 • elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet, és
 • olyan bizonyítékot szolgáltat, amely a GVH-nak alapot ad arra, hogy helyszíni kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt (feltéve, hogy a GVH ahhoz a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval, vagy azt megelőzően még nem végzett helyszíni kutatást), vagy
 • olyan bizonyítékot szolgáltat, amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható (feltéve, hogy a GVH a bizonyíték szolgáltatásának időpontjában még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal)

A teljes, illetve – lentebb szereplő – bírságcsökkentéses engedékenység további feltételei:

 • A kérelmezőnek azonnal meg kell szüntetnie a jogsértésben való részvételét a kérelme benyújtását követően (kivéve, ha a GVH szerint a kérelmező további jogsértésben való részvétele szükséges a helyszíni kutatás, vagy a versenyfelügyeleti eljárás eredményes lefolytatásához)
 • A vállalkozás jóhiszeműen, teljes mértékben és folyamatosan együttműködik a GVH-val a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig
 • A vállalkozás az engedékenység iránti kérelem benyújtásának tényét és a szolgáltatott bizonyítékok tartalmát - a más versenyhatósághoz benyújtott hasonló kérelmet ide nem értve – a GVH hozzájárulása nélkül másnak semmilyen módon nem teheti hozzáférhetővé.
 • a kérelmező más vállalkozást a jogsértésben való részvételre nem kényszerített. (Különben nem mellőzhető, csupán csökkenthető a bírság.)

További információk:

Csökkenteni szeretném a várható szankciót:

Bírságcsökkentéses engedékenység

A kiszabandó bírság összege max. 50%-kal csökkenthető, ha az eljárás alá vont vállalkozás a GVH információihoz képest jelentős többletértékű bizonyítékot ad át és mentesség kérelmezésére egyébként nincs mód.

A bírság csökkentésére irányuló kérelem az eljárás során bármikor benyújtható, de az előzetes álláspont vagy a vizsgáló jelentésének megküldése után, illetve az iratbetekintési jog megnyílását követően csak kivételesen van helye. 

Tevőleges jóvátétel

Abban esetben, ha az eljárás alá vont – önkéntes vállalásában - a jogsértés negatív hatásait részben vagy egészben jóváteszi (valamilyen kompenzáció alkalmazásával), a Versenytanács ezt figyelembe veszi a bírság kiszabása során. A GVH a vállalás benyújtásakor, többek között a következő szempontokat értékeli:

 •  a felajánlott tevőleges jóvátétel közvetlen összefüggést mutat-e a versenyfelügyeleti eljárásban érintett problémával
 • a vállalás kifejezetten az eljárásban érintett probléma orvoslására szolgál és nem egy már korábban elhatározott és egyébként is elvégzésére kerülő intézkedésről van-e szó
 • az intézkedés értéke, költsége (vagy fiskális hatásai) hogyan viszonyul a kalkulált bírság összegéhez
 • a tevőleges jóvátétel a fogyasztók széles köre (de legalább a jogsértéssel érintettek) számára közvetlenül hasznosul-e
 • a vállalás munkahelyteremtésre, piacra jutásra, külkereskedelemre, adóbevételekre milyen hatást gyakorol
 • a vállalás hozzájárul a fenntarthatósághoz vagy környezetvédelemhez, ezáltal fogyasztói jólétet eredményezve
 • a vállalással elérni kívánt előnyök adatokkal vagy elemzésekkel alátámaszthatóak-e, majd a végrehajtást követően a hatások utóbb auditált eredményekkel is igazolhatóak-e és számon kérhetőek-e.

Egyezség (settlement)

A Versenytanács kezdeményezheti az egyezséget az előzetes álláspont közlése előtt, antitröszt eljárásokban. Ha az ügyfél elismeri a jogsértést és lemond az irat-betekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, 10-30%-os bírságcsökkentést kaphat. Az egyezségi eljárás célja az eljárás befejezésének gyorsítása, ami jelentős költség- és időmegtakarítás lehet az ügyfélnek.

További információk:

Megfelelési program

A GVH az önkéntes jogkövetés előmozdításának érdekében a bírság kiszabása során figyelembe veszi az eljárás alá vontak előzetes, illetve utólagos megfelelési erőfeszítéseit és programokat.

Létező megfelelés fogyasztóvédelmi ügyben

A bírság korlátlanul enyhíthető, ha igazolni tudja, hogy

 • a később jogsértőnek ítélt kereskedelmi gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt jogi szakvéleményt kért,
 • ennek az állásfoglalásnak megfelelően alakította ki kereskedelmi gyakorlatát és
 • az álláspont nem nyilvánvalóan alaptalan, tehát a tételes joggal vagy a hatóság joggyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes. (Az állásfoglalás megalapozottságát segíti, ha azt független szervezet, vagy személy alakítja ki, vagy a vállalkozásnál működő fogyasztóvédelmi referens.)
 • Csak a megfelelés érdekében tett fentiek szerinti konkrét érdemi erőfeszítés lehet enyhítő körülmény, nem elég a megfelelési program puszta megléte.

Megfelelés vállalása fogyasztóvédelmi ügyben

A kiszabandó bírság csökkenthető, ha az eljárás alá vont vállalkozás megfelelési program megalkotását vállalja:

 • Max. 20%-kal, ha a megfelelési programot tevőleges jóvátétellel vagy jogsértés beismerésével vállalják.
 • Max. 5 %-kal, tevőleges jóvátétel vagy jogsértés beismerése hiányában.
 • A vállalt megfelelési programnak meg kell felelnie a nemzetközileg elfogadott minimum követelményeknek (nyilvános elköteleződés, anyagi források biztosítása, munkavállalók képzése, jelzőrendszerek, kontrollmechanizmusok, visszacsatolás, program fejlesztése).

További információk:

Létező megfelelés antitröszt ügyben

A kiszabandó bírság csökkenthető, ha úgy történt jogsértés, hogy a vállalkozásnak volt megfelelési programja:

 • Max. 7%-kal, ha a vállalkozás a megfelelési program révén észleli a jogsértést és azzal nyomban fel is hagy.
 • Max. 10%-kal, ha a vállalkozás jelentős többletértékű bizonyítékot ad át és igazolja, hogy a bizonyítékok a megfelelési program révén kerültek azonosításra.
 • Mindkét esetben feltétel, hogy magas rangú vállalati vezetők nem vettek részt a jogsértésben.

Megfelelés vállalása antitröszt ügyben

A kiszabandó bírság max. 5%-kal csökkenthető, ha az eljárás alá vont vállalkozás megfelelési program megalkotását vállalja és arra engedékenységi politikában, egyezségi eljárásban és/vagy tevőleges jóvátétel tanúsításával került sor.

 • A vállalt megfelelési programnak meg kell felelnie a nemzetközileg elfogadott minimum követelményeknek
  • a vállalkozás vezető testületének és tisztségviselőinek világos, határozott elköteleződését a versenyjogi szabályok iránt,
  • a megfelelési program hatékony alkalmazásához szükséges személyi és anyagi erőforrásokat,
  • a munkavállalók tájékozottságát, képzettségét, tudatosságát a megfelelési program iránt,
  • a hatékony jelzőrendszerek, ellenőrzési és kontrollmechanizmusok meglétét,
  • a visszacsatolás érvényesülését, a megfelelési program fejlesztését.

További információk:

Egyéb együttműködések díjazása:

A GVH a fentiekben nem nevesített, egyéb együttműködést is figyelembe vehet bírságcsökkentő tényezőként, melynek eredményeként összességében antitröszt ügyekben legfeljebb 20%-kal, fogyasztóvédelmi ügyekben legfeljebb 30%-kal mérsékelheti a bírság összegét.

Ebben a körben a GVH figyelembe veszi különösen az olyan mértékű együttműködést az eljárás során, amely a jogsértés felderítésének eredményességét szolgálja (a jogsértést alátámasztó bizonyítékok önkéntes szolgáltatásával, a jogsértés körülményeinek tisztázásával, a jogsértés beismerésével, vagy a tények nem vitatása révén), vagy a jogorvoslati jogról való önkéntes lemondást.

További információk:

Mit érdemes tudni a KKV-kra vonatkozó szabályokról?

A kis- és középvállalkozások (KKV) különleges elbírálásban részesülhetnek.

 • Első versenyjogi jogsértés elkövetésekor bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható
 • A Versenytanács a figyelmeztetés mellett megfelelési programot ír elő (fogyasztóvédelmi/antröszt) és annak teljesülését ellenőrizheti.
 • Nem alkalmazható figyelmeztetés:

(i) ha a jogsértés közbeszerzési eljárás során árak rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megállapodás kötésében nyilvánul meg, vagy

(ii) a jogsértésre különösen kiszolgáltatott személlyel szemben került sor.