A GVH autonóm – a kormánytól független – államigazgatási szerv, amely az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik, így a hivatal elnöke évente beszámol a parlamentnek a GVH tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatai alapján arról, hogy a gazdasági verseny tisztasága és szabadsága miként érvényesül. A GVH országos illetékességgel rendelkező hatóság, így területi szervei nincsenek. A GVH panasszal, bejelentéssel és versenyfelügyeleti eljárással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársait vizsgálóknak nevezik.

A GVH élén az elnök áll, akinek munkáját két elnökhelyettes és a főtitkár segíti. Az elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, az elnökhelyettesek személyére a GVH elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki – egyetértése esetén – hat évre szóló kinevezésre tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek. A kinevezéssel egyidejűleg a köztársasági elnök az elnökhelyettesek egyikét megbízza a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával, míg a másik (általános) elnökhelyettes feladata a szakmai irodák irányítása és felügyelete. A GVH hivatali szervezetét – az elnök irányításával – a főtitkár vezeti.

A szakmai irodák felügyeletével megbízott elnökhelyettes alá tartozó szakmai irodák ügytípus szerint szervezettek. Versenyfelügyeleti ügyekben a szakmai irodák döntenek a versenyfelügyeleti eljárás elrendeléséről, és gondoskodnak a döntés-előkészítéshez szükséges vizsgálatok lefolytatásáról, ennek érdekében:

  • folyamatosan figyelemmel kísérik a verseny és a piacok működését;
  • a hivatalhoz érkezett egyes panaszok, illetve bejelentések alapján döntést hoznak arról, hogy induljon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdeményezésre versenyfelügyeleti eljárást indítanak;
  • lefolytatják a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásokat, szükség szerint megszüntetik a megindított eljárásokat vagy előkészítik a Versenytanács döntését;
  • utóvizsgálat keretében ellenőrzik a versenytanácsi döntések végrehajtását.

Ezen túlmenően a szakmai irodák részt vesznek a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabálytervezetek, koncepciók véleményezésében és a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében, valamint a GVH versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatali kultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében is.

A szakmai irodák közül a versenyt érdemben érintő, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmával, továbbá a jogsértő összehasonlító reklám tilalmával, valamint az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmával kapcsolatos egyes panaszok, valamint a bejelentések intézését, illetve a vizsgálatok lefolytatását a Fogyasztóvédelmi Iroda végzi. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélésekkel, a versenykorlátozó megállapodásokkal, összehangolt magatartásokkal az Antitröszt Iroda, a titkosan megvalósított, legkeményebb versenykorlátozásokat (árrögzítést, piacfelosztást) jelentő kartellek vizsgálatával a Kartell Iroda foglalkozik. Utóbbi munkáját az információszerzéssel és tényfeltárással a kartellek felderítését elősegítő, közvetlenül az elnök felügyelete alá tartozó Felderítő Iroda segíti. A vállalkozások összefonódásának ellenőrzését a Fúziós Iroda látja el, melynek munkatársai túlnyomórészt összefonódás-bejelentések alapján járnak el és a piaci szerkezetek tartós változásainak előzetes ellenőrzését (versenyre káros piaci struktúra, mint pl. a monopolhelyzet kialakulásának megelőzése) végzik. A Fúziós Iroda az összefonódás-ellenőrzések sajátosságaira tekintettel nem az általános elnökhelyettes, hanem a Versenytanács elnökének irányítása alá tartozó szakmai iroda. A szakmai irodák munkájuk során nyomon követik az Európai Unió Bírósága, az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamainak joggyakorlatát is. A szakmai irodák versenyfelügyeleti és versenypártolási munkáját más szervezeti egységek is segítik. Így a szakmai irodai munka intézményesített jogi szakértői támogatását a Jogi Támogató Iroda biztosítja. A közgazdasági elemzések minőségének javítása és az elemző munka szerepének növelése érdekében a Versenyközgazdasági és Piackutatási Iroda feladata az alapos közgazdasági – elméleti, illetve lehetőség szerint empirikus – elemzések készítése egyes versenyfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatban.

Versenyfelügyeleti ügyekben a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró határozatokat és a megszüntető végzések egy részét a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg, s egyben gondoskodik is azok nyilvánosságra hozataláról és végrehajtásáról. A Versenytanács bírálja el egyúttal a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott ún. közbenső végzések elleni jogorvoslatot is. A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke szervezi és irányítja. A Versenytanács az egyes ügyeket a Versenytanács elnöke által kijelölt három- vagy öttagú tanácsban eljárva bírálja el. A versenytörvény a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásához teljes önállóságot biztosít a Versenytanács tagjainak: döntésük meghozatalakor csak a törvénynek vannak alárendelve, részükre utasítás nem adható. A Versenytanács munkáját a Döntéshozatalt Támogató Iroda segíti, valamint a döntések elleni jogorvoslat esetén a GVH bírósági képviseletét a Bírósági Képviseleti Iroda munkatársai biztosítják. A Versenytanács tagjai és a Versenytanács mellett működő szervezeti egységek munkatársai – versenyfelügyeleti feladataik mellett – közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, köztük az európai uniós jogalkalmazással és kapcsolattartással járó feladatokat az Elnöki Kabinet, a Hivatal kommunikációs feladatait pedig az elnök irányítása alá tartozó Közszolgálati kommunikációs Iroda látja el és szükség szerint közreműködik a versenyfelügyeleti és a versenypártolási és versenykultúra fejlesztő feladatok megvalósításában is.

Az elmúlt években megnövekedett számú fogyasztói jelzések nyilvántartását, kezelését, feldolgozását, valamint a panaszeljárással kapcsolatos egyes feladatokat az általános elnökhelyettes irányítása alá tartozó Ügyfélkapcsolati Iroda végzi. Az általa megvalósított előzetes szűréssel a szakmai irodák hatékonyabban koncentrálhatnak a versenyfelügyeleti eljárásokra. A hivatal verseny- és tudatos fogyasztói kultúra fejlesztéséhez való hozzájárulása érdekében kifejtett tevékenységét az elnök irányítása alatt álló, Közszolgálati kommunikációs Iroda kifejezetten versenykultúra fejlesztésével foglalkozó munkatársai végzik, illetve fogják össze. Az elnök irányítása alá tartozó további szervezeti egységek, így a Humánerőforrás és Koordinációs Iroda, az Informatikai és Iratirányítási Iroda, valamint a Költségvetési, Vagyongazdálkodási és Kontrolling Iroda feladata a GVH mindennapi működésének elősegítése.