Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/48/2014.
Iktatószám:
Vj/48-74/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11., IV. emelet 20., képviseli: dr. Sz. P. ügyvéd [1]) által képviselt Novonex Pharma Kft. (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11., IV. emelet 20.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Novonex Pharma Kft. 2013 októbere és 2014. május 23. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mivel úgy alkalmazott piacelsőségi állításokat az általa forgalmazott Novo C Plus étrend-kiegészítő kapszula C-vitamin hatóanyagának felszívódására és az emberi szervezetbeli hasznosulásával kapcsolatosan, hogy abban az időben azok valóságtartalmát igazolni nem tudta.

Az eljáró versenytanács továbbá megtiltja a fenti magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Novonex Pharma Kft.-t 6.000.000. Ft (Hatmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/48-2/2014. számú irat M/1. számú melléklete tartalmazza