Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/98/2015.
Iktatószám:
Vj/98-54/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a GEMINI-TEL Híradástechnikai Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (2120 Dunakeszi, Evező köz 4.) és a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda által képviselt SOLENNIS Orvostechnikai Kft. (2120 Dunakeszi, Evező köz 4.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a GEMINI-TEL Híradástechnikai Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 2013. november 17-től 2015. februárig terjedő időszakban és a SOLENNIS Orvostechnikai Kft. eljárás alá vont vállalkozások 2015. februárjától kezdődően valótlanul állították azt, hogy az általuk nyújtott Ultherapy szolgáltatás igénybevétele esetén a fogyasztó a plasztikai sebészeti beavatkozáshoz hasonló eredményt érhet el, és az arca 10-15 évvel fiatalabbnak látszódhat, valamint ez a hatás hosszú ideig megmarad, illetve hogy az általuk nyújtott szolgáltatás a valaha kifejlesztett leghatékonyabb és legkíméletesebb módszer.

  1. Az eljáró versenytanács a határozat átvételét követő 30 nap eltelte után megtiltja az eljárás alá vontaknak az I. rendelkezés szerinti állítások közzétételét. Egyben kötelezi az eljárás alá vontakat arra, hogy a kézhezvételtől számított 60 napon belül igazolást nyújtsanak be az eljáró versenytanácshoz, amelyben beszámolnak arról, hogy a jogsértéstől való eltiltás kötelezettségének miképpen tettek eleget.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a GEMINI-TEL Híradástechnikai Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t 9.517.700,- Ft (azaz kilencmillió-ötszáztizenhétezer-hétszáz forint), a SOLENNIS Orvostechnikai Kft.-t pedig 10.500.000,- Ft (azaz tízmillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amely összegeket a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács a GEMINI-TEL Híradástechnikai Bt.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó SOLENNIS Orvostechnikai Kft.-t, a SOLENNIS Orvostechnikai Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó GEMINI-TEL Híradástechnikai Bt.-t nevesíti, mivel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni őket a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozás-csoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.