Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/101/2015.
Iktatószám:
VJ/101-104/2015.

Egységes szerkezetben a VJ/101-103/2015. számú kijavító határozattal

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) és a Dr. M. T. B. ügyvéd által képviselt Bioextra Zrt. (1134 Budapest, Váci út 33.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a TEVA Gyógyszergyár Zrt.-t (a továbbiakban: TEVA) az általa tett következő  vállalások teljesítésére.

I. ÖSSZÜZENET ELLENŐRZÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA 

 1. A TEVA vállalja, hogy a jövőben a reklámkampányainak bevezetését megelőzően – a jelen határozat átvételét követő 60 napon túl megrendelt kereskedelmi kommunikációk tekintetében – a jelenlegi előzetes kontroll-mechanizmusok mellett alkalmazni fog egy további előzetes ellenőrzési módszert, amelynek célja annak biztosítása, hogy a kereskedelmi kommunikációs eszközök (reklámok) ne tartalmazzanak olyan lehetséges, implicit, kontextusból következő fogyasztói üzeneteket, amelyek megtéveszthetik a fogyasztókat (a továbbiakban: Összüzenet Ellenőrzési Módszer).

 1. A TEVA vállalja, hogy az Összüzenet Ellenőrzési Módszert a jelen határozat átvételét követő 60 napon belül bevezeti és a bevezetéstől számított három éven keresztül alkalmazza.

A TEVA vállalja, hogy a három éves határozott időtartam lejártát követően

 • a tapasztalatokat értékeli és azok alapján felülvizsgálja az Összüzenet Ellenőrzési Módszert. A TEVA vállalja továbbá, hogy a tapasztalatok értékelését és felülvizsgálatát, valamint azok belső folyamatokba történő szerves átültethetőségét teljes körűen és hitelesen dokumentálja.

 • is valamennyi kereskedelmi kommunikációja kapcsán azok implicit tartalmát előzetesen ellenőrizni és értékelni fogja.

 1. A TEVA vállalja, hogy az Összüzenet Ellenőrzési Módszer alapján – a közösségi médiában közzétett egyedi üzenetek kivételével – valamennyi tervezett reklám aktivitását (a továbbiakban: Kereskedelmi Kommunikáció) a jelenleg alkalmazott szakmai, jogi és versenyjogi megfelelőségi vizsgálaton [1] túl egy előzetes, független és külső szakértők által elvégzendő szakmai ellenőrzésnek is aláveti, amely vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a tervezett Kereskedelmi Kommunikációnak lehet-e olyan implicit, nem kifejezetten megjelenő üzenete, amely alkalmas arra, hogy a fogyasztókat megtévessze.

 1. A TEVA vállalja, hogy az Összüzenet Ellenőrzési Módszer alapján a vizsgálatot egy, a TEVÁ-tól független szakértői panel végzi el (a továbbiakban: Bizottság). A TEVA vállalja, hogy a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül a Bizottság tagjaival a Bizottságban történő közreműködésről megbízási szerződést köt.

A megbízási szerződésben a felek rögzítik, hogy a megbízó nem jogosult utasítani a megbízottat, és a megbízási jogviszony során a megbízott a megbízó érdekében és javára jogosult és köteles eljárni oly módon, hogy rá kizárólag a jelen kötelezettségvállalás az irányadó. A megbízási szerződés ellátása esetén a megbízott megbízási díjra válik jogosulttá, amely megbízási díjat a felek óradíjas elszámolás alapján határozzák meg.

A Bizottságnak legalább 5, legfeljebb 9 tagja lesz, akiknek megbízása a releváns időszak végéig szól és akik a tisztségükből nem mozdíthatók el. Abban az esetben, ha a Bizottság tagjainak száma 5 fő alá csökken, a TEVA köteles 60 napon belül új Bizottsági tagot vagy tagokat felkérni és velük megbízási szerződést kötni.

A Bizottság első elnökét a TEVA jelöli ki egy év határozott időszakra. Az elnöki mandátum lejártát vagy megszűnését követően a Bizottság tagjai - többségi szavazással - új elnököt választanak egy év határozott időre.

A Bizottság tagjai elismert, jóhírű és legalább 10 év szakmai tapasztalattal rendelkező és felsőfokú reklám-pszichológusi vagy pszichológusi .vagy marketing végzettséggel rendelkező személyek, akikkel szemben - az alábbiak szerint - összeférhetetlenség nem áll fenn. A Bizottság tagja nem lehet az a személy,

 • aki a TEVÁ-val, a TEVA vállalkozáscsoportjába tartozó más vállalkozással vagy a TEVA közvetlen versenytársával munkaviszonyban áll, vagy ilyen vállalkozással más, munkavégzésre irányuló viszonyt tart fenn,

 • akinek közeli hozzátartozója áll munkaviszonyban vagy tart fent munkavégzésre irányuló más jogviszonyt a TEVÁ-val, annak vállalkozáscsoportjába tartozó más vállalkozással, vagy a TEVA közvetlen versenytársával.

 1. A TEVA vállalja, hogy a megbízást úgy alakítja ki, hogy az egyes Kereskedelmi Kommunikációk előzetes vizsgálatára a Bizottság elnöke alkalmanként 3 tagú ad-hoc bizottságot (a továbbiakban: Ad-hoc Bizottság) jelöl ki. Az Ad-hoc Bizottságok vizsgálati eljárásrendjét a Bizottság köteles a jelen határozat átvételét követő 60 napon belül kidolgozni és többségi szavazással elfogadni.

Az Ad-hoc Bizottság feladata a tervezett Kereskedelmi Kommunikáció által közvetített üzenetek összességének, de elsősorban is a lehetséges implicit üzeneteknek az azonosítása.

A TEVA vállalja, hogy az Ad-hoc Bizottság által – eljárásrendje szerint – azonosított implicit üzeneteket is ellenőrzésnek veti alá a fogyasztókat és üzletfeleket érintő kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos belső kontrollmechanizmusa alapján. Ennek megfelelően az Ad-hoc Bizottság által azonosított implicit üzeneteket a TEVA jogi osztálya megvizsgálja, szükség esetén külső tanácsadó(k) bevonásával. A TEVA az egyes kereskedelmi kommunikációk implicit tartalmával kapcsolatban úgy jár el, mint a kereskedelmi kommunikáció explicit üzeneteivel kapcsolatban: ha tehát az implicit üzenetet a jogi osztály a fogyasztók vagy üzletfelek megtévesztésére alkalmasnak találja, az adott kereskedelmi kommunikáció nem kerül a nyilvánosság elé.

A TEVA vállalja, hogy az Ad-hoc Bizottság vizsgálatának és elemzésének eredményét, illetve az Ad-hoc Bizottság észrevételeit figyelembe veszi.

A TEVA vállalja, hogy a Kereskedelmi Kommunikáció céljaira készülő statikus reklámok (pl. óriásplakátok, gyógyszertári kihelyezések, stb.) tekintetében sem tér el az Ad-hoc Bizottság és a TEVA jogi osztálya által vizsgált és jóváhagyott storyboardtól, illetve key visualtól.

A TEVA vállalja, hogy az Ad-hoc Bizottság tagjai számára betekintési és konzultációs jogot biztosít, amely alapján a tagok jogosultak a Kereskedelmi Kommunikáció kidolgozásával kapcsolatos valamennyi iratba, dokumentumba, leírásba, stb. betekinteni, továbbá jogosultak az eljárásuk során írásban [2] vagy szóban a tervezett Kereskedelmi Kommunikációval kapcsolatban felvilágosítást kérni a TEVÁ-tól.

 1. A TEVA vállalja, hogy abban az esetben, ha döntést hoz új Kereskedelmi Kommunikáció bevezetéséről és ehhez kapcsolódóan kommunikációs tendert ír ki, a kiírással egyidejűleg írásban értesíti a Bizottság elnökét.

A TEVA vállalja továbbá, hogy az értesítés megküldésével egyidejűleg írásban megküldi a tervezett Kereskedelmi Kommunikáció leírását, kiemelve annak célját, a tervezett Kereskedelmi Kommunikáció célközönségét és a Kereskedelmi Kommunikáció jóváhagyásának és bevezetésének céldátumait.

A TEVA vállalja, hogy a megbízást úgy alakítja ki, hogy a Bizottság elnöke a tervezett Kereskedelmi Kommunikációról szóló értesítést követő legfeljebb 5 munkanapon belül kijelöli az adott Kereskedelmi Kommunikáció összüzenetét vizsgáló Ad-hoc Bizottság tagjait. Az Ad-hoc Bizottság kijelölt tagjai a megbízás elvállalásáról, vagy annak esetleges akadályairól legfeljebb 3 munkanapon belül kötelesek nyilatkozni. Amennyiben valamely kijelölt tag akadályoztatva van, a Bizottság elnöke legfeljebb további 3 munkanapon belül új tag kijelöléséről köteles gondoskodni.

A TEVA vállalja, hogy a Bizottság elnökét tájékoztatja a Kommunikációs Tender eredményéről, valamint megküldi számára a kiválasztott koncepciót, a storyboardot és az úgy nevezett key visualt. A storyboard és a key visual a tervezett Kereskedelmi Kommunikáció valamennyi lényeges elemét tartalmazza. [3]

 1. A TEVA vállalja, hogy a megbízást úgy alakítja ki, hogy az Ad-hoc Bizottság az alábbiak  szerinti eljárásrendben járjon el. Az Ad-Hoc Bizottság köteles az előzetesen elfogadott storyboard és/vagy key visual kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálni a Kereskedelmi Kommunikációt, és annak lehetséges fogyasztói észleléséről, értelmezéséről, a Kereskedelmi Kommunikáció összüzenetének leképeződéséről, a lehetséges következtetésekről és benyomásokról írásban döntést hozni és ezt a TEVA részére megküldeni. Ennek megvalósítása során az Ad-hoc Bizottság tagjai a storyboard és/vagy key visual kézhezvételét és elolvasását követően kötelesek írásban rögzíteni a Kereskedelmi Kommunikációval kapcsolatos első benyomásaikat, különösen is kitérve a Kereskedelmi Kommunikáció általuk történő első megtekintése során esetlegesen detektált implicit üzenetekre.

Indokolt esetben a döntéshozatalra nyitva álló időt a Bizottság elnöke további 5 munkanappal meghosszabbíthatja, illetve kezdeményezheti a személyes (vagy telefonos/videokonferencia útján történő) megbeszélést a TEVA képviselőivel, illetve a storyboard-ot és/vagy key visual –t készítő ügynökséggel. Az Ad-hoc Bizottság kérése esetén a TEVA köteles a megbeszélésen (vagy telefonos megbeszélésen/videokonferencián) késedelem nélkül részt venni.

Az Ad-hoc Bizottság tagjai kötelesek írásban rögzíteni a tervezett Kereskedelmi Kommunikáció általuk érzékelt üzeneteit és ezt követően döntést hozni arról, hogy álláspontjuk szerint a Kereskedelmi Kommunikáció milyen implicit üzeneteket közvetít a fogyasztóknak. Az Ad-hoc Bizottság a döntéseit többségi határozattal hozza az összes tag szavazatai alapján és a döntéseit köteles részletesen megindokolni. A döntések a következők lehetnek:

 • amennyiben az Ad-hoc Bizottság értékelése szerint a Kereskedelmi Kommunikációnak nincs implicit üzenete, az Ad-hoc Bizottság az adott Kereskedelmi Kommunikációt jóváhagyja;

 • amennyiben az Ad-hoc Bizottság értékelése szerint a Kereskedelmi Kommunikációnak van implicit üzenete, ezen implicit üzenet(ek)et rögzíti és TEVÁ-nak megküldi további jogi ellenőrzés és értékelés céljából. Amennyiben az Ad-hoc Bizottság álláspontja szerint az implicit üzenet a fogyasztók megtévesztésének a kockázatát felveti, az Ad-hoc Bizottság ezt a tényt is jelzi és annak orvoslására konkrét javaslatot is megfogalmazhat.

A TEVA vállalja, hogy a megbízást úgy alakítja ki, hogy ha az Ad-hoc Bizottság a storyboard és/vagy key visual megküldésétől számított 10 munkanapon belül sem küldi meg az írásbeli döntését, a TEVA jogosult a Bizottság azon tagjai helyett új tagokat választani, akik a döntésüket (szavazatukat) határidőn belül nem hozták meg. Az új tag(ok) haladéktalanul köteles(ek) a Kereskedelmi Kommunikációt az Összüzenet Ellenőrzési Módszer alapján megvizsgálni és a döntést legfeljebb 3 munkanapon belül meghozni.

Az Ad-hoc Bizottság döntéseit a Bizottság elnöke küldi meg a TEVÁ-nak. Az Ad-hoc Bizottság esetleges kisebbségi véleményt megfogalmazó tagja köteles továbbá véleményét írásban is kifejteni és azt az elnöknek a TEVÁ-hoz történő továbbítás céljából megküldeni. A TEVA kérése esetén az Ad-hoc Bizottság az értékelés megküldését követően köteles telefonos vagy videokonferencia útján történő megbeszélést tartani és a kialakult álláspontját a TEVÁ-val megosztani.

 1. A TEVA köteles a Kereskedelmi Kommunikáció végső verzióját az Ad-hoc Bizottság tagjainak írásban megküldeni. Az Ad-hoc Bizottság tagjai kötelesek legfeljebb 3 napon belül ellenőrizni, hogy a megküldött végső Kereskedelmi Kommunikáció tartalmaz-e bármilyen érdemi eltérést az általuk jóváhagyott storyboard-hoz és/vagy key visual-hoz képest, azaz, hogy a Kereskedelmi Kommunikációnak azonosítható-e bármilyen további implicit üzenete. Az Ad-hoc Bizottság a döntését többségi határozattal, írásban hozza meg 3 munkanapon belül. Amennyiben a döntést az Ad-hoc Bizottság 3 munkanapon belül nem hozza meg, a TEVA jogosult az Ad-hoc Bizottság nem szavazó tagja helyett új tagot kinevezni.

Abban az esetben, ha az Ad-hoc Bizottság többségi határozata szerint a storyboard-hoz és/vagy key visual-hoz képest a véglegesített Kereskedelmi Kommunikációnak implicit többlet üzenete van, a TEVA nem kezdheti meg az elkészült Kereskedelmi Kommunikáció sugárzását az implicit üzenetnek a TEVA jogi osztálya általi ellenőrzése és jóváhagyása nélkül.

 1. Amennyiben az Ad-hoc Bizottság értékelése szerint a Kereskedelmi Kommunikációnak (akár a storyboard-nak/key visual-nak, akár a véglegesített Kereskedelmi Kommunikációnak) van implicit üzenete, akkor a TEVA dönthet úgy, hogy az Ad-hoc Bizottság által azonosított implicit üzenet fennállásának ellenőrzésére kontroll csoportos felmérést végeztet. Amennyiben a kontroll csoportos felmérés nem támasztja alá az Ad-hoc Bizottság álláspontját, a TEVA jogosult dönteni a Kereskedelmi Kommunikáció változatlan formában történő sugárzásáról.

A TEVA vállalja, hogy abban az esetben, ha a TEVA kontroll csoportos felmérés végzéséről dönt, a felmérés megkezdését megelőzően köteles a fókuszcsoport kialakítását és a kérdéseket az Ad-hoc Bizottság elnökével jóváhagyatni, valamint a piackutatásban résztvevő szakember(ek) részére az Ad-hoc Bizottság véleményét megküldeni.

 1. A TEVA vállalja, hogy abban az esetben, ha az Összüzenet Ellenőrzési Módszerrel jóváhagyott Kereskedelmi Kommunikáció érdemi tartalma megváltozik, [4] a megváltoztatott Kereskedelmi Kommunikáció nyilvánosságra hozatalát megelőzően a TEVA a Bizottság elnökének az adott kommunikációs eszközt megküldi ellenőrzésre.

Amennyiben a Bizottság elnöke egyértelműen arra a következtetésre jut, hogy a megváltozott Kereskedelmi Kommunikáció nem vet fel olyan kérdéseket, amely miatt az Összüzenet Ellenőrzési eljárás lefolytatására szükség lehet (azaz a Bizottság elnöke véleménye szerint a tervezett változtatás nyilvánvalóan és egyértelműen nem érinti a Kereskedelmi Kommunikáció üzeneteit), úgy a Kereskedelmi Kommunikáció megváltoztatását 5 munkanapon belül jóváhagyja, és erről a TEVÁ-t írásban értesíti.

Amennyiben a Bizottság elnöke véleménye szerint a tervezett változtatás felveti a Kereskedelmi Kommunikáció (implicit) üzenetének megváltoztatását, a tervezett módosítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a korábban eljárt Ad-hoc Bizottság tagjainak a tervezetet megküldeni. Az Ad-hoc Bizottság tagjai ezt követően 5 munkanapon belül kötelesek a megváltozatott Kereskedelmi Kommunikációt megvizsgálni, az implicit tartalmát azonosítani és az általános eljárási rend szerint döntést hozni.

A TEVA vállalja, hogy a megváltoztatott Kereskedelmi Kommunikáció közzétételét mindaddig nem kezdi meg, ameddig az Ad-hoc Bizottság által azonosított implicit üzenetet a TEVA jogi osztálya nem vizsgálta meg és értékelte.

II. EDUKÁCIÓS KAMPÁNY 

 1. A TEVA vállalja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgya kapcsán edukációs kampányt [5] valósít meg. Az edukációs kampány egy 30 másodperces televíziós szpotra fog épülni, amelynek közzétételét a TEVA a jelen határozat átvételét követő 40 napon belül megkezdi.

Az edukációs kampány szakhatóság által jóváhagyott [6] szövege a következő:

„Mi a különbség a hagyományos és retard multivitaminok között?

A hagyományos vitamin és ásványi anyag készítményekből a szervezetben viszonylag gyorsan megkezdődik a tápanyagok felszabadulása. A retard multivitaminok lényege, hogy a tápanyagok hosszabb idő alatt, fokozatosan szabadulnak fel.

Élettanilag melyik jobb?

A kérdés tudományosan nem eldöntött. A legjobb a kiegyensúlyozott vegyes táplálkozás, és szükség esetén retard vagy hagyományos vitaminok fogyasztása.”

A TEVA vállalja, hogy a televíziós szpot alapján patikai szórólapot is készít, amelyet gyógyszertárakba juttat el. A TEVA vállalja, hogy a szpotban és a szórólapon is megfelelően fel fogja tüntetni, hogy az edukációs kampányra a Gazdasági Versenyhivatal által indított versenyfelügyeleti eljárás miatt kerül sor, valamint megjelenik majd az eljárás száma és Gazdasági Versenyhivatal honlapjának címe és/vagy az ügyet lezáró döntés linkje.

III.  A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS IGAZOLÁSA 

 1. A TEVA vállalja, hogy 2018. január 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára az edukációs kampány megkezdését, úgy, hogy hiteles dokumentumokkal alátámasztva bemutatja annak tartalmát és költségvetését, ideértve a kampányelemek megrendelésére vonatkozó dokumentáció benyújtását is.

 1. A TEVA vállalja, hogy a VJ/101/2015. számú eljárás tárgyát képező kereskedelmi kommunikációt (reklámot) a továbbiakban sem alkalmazza.

 1. A TEVA vállalja továbbá, hogy 2017. december 31-ig az Összüzenet Ellenőrzési Módszert szervesen beépíti a versenyjogi megfelelőségi programjába és ezt 2018. január 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára.

 1. A TEVA vállalja, hogy 2019. január 31-ig a Gazdasági Versenyhivatal számára bemutatja az Összüzenet Ellenőrzési Módszer gyakorlati alkalmazását a bevezetéstől a 2018. december 31-ig terjedő időszakra nézve.

A TEVA vállalja továbbá, hogy a kötelezettségvállalás időszakát (azaz a bevezetéstől számított három évet) követő 60 napon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatal számára az Összüzenet Ellenőrzési Módszer alkalmazása kapcsán keletkezett alábbi dokumentumokat valamennyi Összüzenet Ellenőrzési Módszerrel vizsgált kereskedelmi kommunikáció tekintetében (tehát úgy a vizsgált és a megvalósított, mint a vizsgált, de végül nem megvalósított reklámkampányok kapcsán):

 • az egyes reklámkampányok storyboard-ját és key visual-ját, valamint az elkészült reklámok szpotját és plakátjait;

 • az Ad-hoc Bizottság üléseiről készített jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket;

 • az Ad-hoc Bizottság írásbeli döntéseit;

 • azonosított implicit üzenet esetén azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a TEVA jogi osztálya - szükség esetén külső tanácsadók bevonásával - megvizsgálta az implicit üzeneteket, illetve tartalmazzák, hogy ide vágóan milyen megállapításokra jutott; valamint

 • az esetleges kontroll csoportos felmérés esetén a kontroll csoportnak szóló kérdéseket és a kapott válaszokat.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács a Bioextra Zrt. vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] A hatályos szabályzatokat a VJ/101-98/2015. számú irat tartalmazza.

[2] A jelen kötelezettségvállalás esetén az e-mail-es kommunikáció írásbeli kapcsolattartásnak minősül, amennyiben az valamilyen formában (elektronikusan vagy kinyomtatva) tárolásra kerül.

[3] A storyboard televíziós reklám esetében tartalmazza a kiválasztott koncepció alapján elkészítendő Kereskedelmi Kommunikáció valamennyi jelenetének képi megjelenítését, a reklámfilmben elhangzó mondatokat, valamint a reklámfilmben megjelenő feliratokat is. A key visual az adott Kereskedelmi Kommunikáció legfontosabb üzenetének képi megjelenítése, amely azt hivatott biztosítani, hogy az adott Kereskedelmi Kommunikáció az egyes platformokon (televízió, óriásplakát, gyógyszertári kihelyezések) egységesek legyenek (azaz ezt a key visualt kell valamennyi további platformon alkalmazni az adott formátumra adaptálva).

[4] Pl. a reklámok újranarrálása miatt.

[5] A kampány költségvetését a VJ/101-96/2015. számú irat nem betekinthető melléklete tartalmazza.

[6] A szakhatósági egyeztetést és nyilatkozatot a a VJ/101-96/2015. számú irat 2. számú melléklete tartalmazza.