Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/055/2014.
Iktatószám:
Vj/055-191/2014.

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a Cloulyn Pro Ltd. (Corner Chambers 590a Kingsbury Road, Birmingham, United Kingdom B24 9ND, illetve 3 London Wall Buildings, London, EC2M 5PD England),

  • a Lupovici Ügyvédi Iroda (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 5., eljáró ügyvéd: dr. L. J. ügyvéd) által képviselt ASSORT FLEX Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 5.) és

  • a szintén a Lupovici Ügyvédi Iroda (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 5., eljáró ügyvéd: dr. L. J. ügyvéd) által képviselt LAVYLITES Laboratories Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 5.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács, megállapítja, hogy a Cloulyn Pro Ltd. és az ASSORT FLEX Kft. 2013. augusztus 1-től 2015. novemberig a Lavylites márkanév alatt forgalmazott kozmetikai termékek népszerűsítése során tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg azzal, hogy megalapozatlan állítások jelentek meg (szóban és írásban) a termékek

  • gyógyhatására,

  • az emberi szervezetre, egészségre gyakorolt hatására, valamint

  • egyéb hatására (a termékek hatékonyságára, alkalmasságára, előnyeire)

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

vonatkozóan.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a Cloulyn Pro Ltd.-t 50.000.000 Ft (azaz ötvenmillió forint), az ASSORT FLEX Kft.-t pedig 40.000.000 Ft (azaz negyvenmillió forint) bírság megfizetésére, amely összegeket a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

végzést.

Az eljáró versenytanács 44.495 Ft (negyvennégyezer-négyszázkilencvenöt forint) összegben állapítja meg az eljárásban a tanúk meghallgatásával összefüggésben felmerült eljárási költséget, amely összegnek a megfizetésére a Cloulyn Pro Ltd.-t és az ASSORT FLEX Kft.-t egyetemlegesen kötelezi. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási költség, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti LAVYLITES Laboratories Kft.-vel szemben.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzések ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.