Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest, 62, Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/96/2010.

Iktatószám: Vj/96-310/2010.

Betekinthető

Nem tartalmaz védett adatot

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda(1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) által képviselt CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Kft. (1117 Budapest, Sopron út 25-27.), a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.), az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) és Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda(értesítési cím: Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) által képviselt Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u 8-14.), a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11. IV. em.) által képviselt Novartis Hungária Egészségügyi Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.), valamint a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda (Budapest, 1026, Pasaréti út 83.) által képviselt „Kleffmann & Partner” Piackutató, Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, Karolina út 16.) eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Kft. 2003 novemberétől 2010. július 31-ig, a FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft. 2003 októberétől 2010. július 31-ig, a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. 2003 októberétől 2010 májusáig, a Novartis Hungária Egészségügyi Kft. 2003 októberétől 2010. július 31-ig jogsértést követtek el, amikor piackutatás kereteit felhasználva máshonnan be nem szerezhető egyedi mennyiségi és árbevételi adatokat osztottak meg egymással. E megállapodás és összehangolt magatartás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ába ütközik, mivel a gazdasági versenyt megakadályozó, korlátozó vagy torzító hatást fejthet ki, valamint sérti az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikkét is, mivel hatása a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a

  • a CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Kft.-t 15.400.000.- Ft, azaz tizenöt millió négyszázezer Forint,
  • a FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft.-t 48.900.000.- Ft, azaz negyvennyolc millió kilencszázezer Forint,

  • Novartis Hungária Egészségügyi Kft.-t 34.500.000.- Ft, azaz harmincnégy millió ötszázezer Forint

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.-vel szemben mellőzi a bírság kiszabását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a „Kleffmann & Partner” Piackutató, Szolgáltató Kft.-vel szemben az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács egyetemlegesen kötelezi a CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Kft., a FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft., a Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. és a Novartis Hungária Egészségügyi Kft. eljárás alá vontakat, hogy a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül fizessenek meg a GVH számára 45.389,- Ft megelőlegezett eljárási költséget.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja el, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.