Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest, 62. Pf. 211.
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/96/2010.
Iktatószám:
Vj/96-309/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a [G és tsai] Ügyvédi Iroda ([cím]) által képviselt Novartis Hungária Egészségügyi Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács Novartis Hungária Egészségügyi Kft. eljárás alá vonttal szemben 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a megbírságoltat, hogy az eljárási bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára jelen végzés jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét (eljárási bírság).

A kötelezett, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani. A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja. A kérelemnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.