Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/32/2020.
Iktatószám: VJ/32-69/2020.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. T. É. jogtanácsos és a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos u. 66.; eljáró ügyvéd: dr. H. Á. és dr. Z. J.) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. megtévesztette a fogyasztókat, amikor 2017 novemberétől kezdődően a mobilinternet szolgáltatása keretében kínált nullás díjszabású tematikus opciókat és díjcsomagokat korlátlanként népszerűsítette, miközben egyes funkciók, adatforgalmi irányok használata csökkentette a fogyasztók adatforgalmi keretét.
  2. Az eljáró versenytanács a jövőre nézve megtiltja a Magyar Telekom Nyrt. számára a fenti magatartás folytatását, akként, hogy a honlapi tájékoztatások átalakítására a jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül, az Általános Szerződési Feltételek ezzel összhangban történő módosítására pedig a jelen határozat közlésétől számított 90 napon belül kerüljön sor.
  3. Az eljáró versenytanács egyidejűleg kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t az általa vállalt, a jelen határozat mellékletét képező kötelezettségek végrehajtására.
  4. Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel az eljárás alá vonttal szemben 310.000.000 Ft (azaz Háromszáztízmillió forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az esetleges késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar