Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/6/2018.
Iktatószám: VJ/6-118/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Víziváros Office Center, A ép. 3. em.) által képviselt Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (9400 Sopron, Vándor Sándor utca 1.) és társai eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése tárgyában lefolytatott VJ/49/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálati eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a számára a VJ/49-357/2011. számú végzésben[1] előírt kötelezettségeket

  • a sörtermékek on-trade értékesítésének piacán általa értékesített, lekötöttnek minősített, a HoReCa partner által egyoldalúan szankció nélkül fel nem mondható határozott idejű szerződésekben szereplő mennyiségek meghatározott mértékben való csökkentésére vonatkozó részében megfelelően teljesítette,
  • a teljesítésről történő beszámolás tekintetében nem megfelelően teljesítette, mivel a beszámolási határidőben benyújtott beadványaiban a lekötöttség csökkentésének számítása során nem a rá vonatkozóan előírt módszertan szerint járt el.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint bírságot szab ki a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.-vel szemben, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. számára betekinthető iratváltozat: VJ/49-/2011.

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar