Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/33/2018.
Iktatószám: VJ/33-126/2018.

                                                                                                                                                           

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a G. M. Z. ügyvezető által képviselt Emporia Style Kft. (1012 Budapest, Márvány utca 17.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Emporia Style Kft. 2016 novemberétől

  • megtévesztette a fogyasztókat az ékszerek értékesítése során kínált kedvezmények mértéke vonatkozásában;
  • megtévesztette a fogyasztókat az ékszerek egyes tulajdonságai kapcsán közzétett, nem bizonyított (ekként valótlannak minősülő) állítások révén;
  • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából valótlanul azt állította, hogy a bemutatott ékszerek az adott kedvező áron csak nagyon korlátozott ideig és korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.

Az eljáró versenytanács egyúttal a jelen eljárással összefüggésben az Emporia Style Kft. által megalkotott, a jelen határozat mellékletét képező belső eljárásrend alkalmazására kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt 480.000.000 Ft (azaz négyszáznyolcvanmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi az Emporia Style Kft.-t, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni havi 20.000.000 Ft-os (azaz húszmillió forintos) részletekben akként, hogy az első részlet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes, minden további részletet pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 25. napjáig kell megfizetni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az ékszerek összetétele (nemesfém- és drágakő-, féldrágakő stb. tartalma), illetve a műsor élő jellege, a műsor alakulásának fogyasztók általi befolyásolhatósága kapcsán az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar