Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/76/2016.
Iktatószám: VJ/76-142/2016.

Betekinthető változat!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), dr. G. T. ügyvéd (Dr. G.T. Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 11.), dr. T. T. (Dr. T.T. Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 11.), dr. K.-Sz. Á.ügyvéd (Dr. K.-Sz. Á. Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a Dr. F. G. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. a 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban közzétett „Európa legnagyobb 4G partnerhálózata!” és az „Európa legnagyobb 4G hálózata” piacelsőséget tartalmazó jogsértő reklámjaival a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat valósított meg.
  2. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a Vodafone Magyarország Zrt.-vel szemben 1.176.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-százhetvenhatmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  • Az eljáró versenytanács kötelezi a Magyarország Zrt.-t, hogy valósítsa meg az általa vállalt már működő megfelelőségi programjának fejlesztését[1], ennek keretén belül különösen az alábbiakat
  1. április 1-jei hatállyal, a reklámok jóváhagyási folyamata során a szervezeti egységei közötti vitás esetekben építse be a jóváhagyási folyamatba az Önszabályozó Reklám Testület kötelező megkeresését[2];
  2. március 31-ig részletesebben dolgozza ki a megfelelőségi programján belül már működtetett képzéseket akként, hogy a különböző típusú reklámokhoz kapcsolódóan olyan template-eket, irányelveket dolgozzon ki, amelyek orientálni tudják a marketing osztályokat már a reklámkoncepció kidolgozása során (pl. standard szövegek készítése az egyes reklámtípusukhoz minimum követelményekkel, könnyen használható eligazító irányelvek az egyes, meghatározott típusú reklámok jogszerűségének biztosításához).
  3. január 1-jétől kezdődően öt éven keresztül évi 2 millió Ft-tal támogassa a tisztességes reklám kultúra tárgyában szervezett tudományos rendezvényeket.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 10. §-a b) pontja vonatkozásában az eljárás megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[4] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] Ennek részleteit a VJ/130/2016. számú beadvány tartalmazza.

[2] VJ/76-131/2016. 1. számú melléklet

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[4] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar