Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/75/2015.
Iktatószám: Vj/75-219/2015.

 Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Berényi Viktor ügyvéd (1077 Budapest, Izabella utca 3. a.) által képviselt Bindsystem Hungary Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 3. a. ép.) és a Csobán Katalin ügyvezető által képviselt SOLARPOLAR-ENERGETIKA 2020 Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 5-7.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bindsystem Hungary Kft. 2014. február 28-tól megtévesztette az üdülési joggal már rendelkező, azt eladni szándékozó fogyasztókat, amikor

  • telefonos megkeresése során azt a tájékoztatást adta, hogy az üdülési jogukat megvásárolja, holott ténylegesen azokért csak úgynevezett BIND pontokat kínált,

  • a szóbeli tárgyalásokon azt a tájékoztatást adta a fogyasztóknak, hogy a BIND rendszerhez történő csatlakozás, és a rendszerhasználati díjak megfizetése esetén megvásárolja az üdülési jogukat és elvégzi a jognak a Bindsystem Hungary Kft.-re történő átírását.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Solarpolar-Energetika 2020 Kft. 2014. július 28. és 2015. május 18. között megtévesztette az üdülési joggal már rendelkező, azt eladni szándékozó fogyasztókat, amikor

  • telefonos megkeresése során azt a tájékoztatást adta, hogy az üdülési jogukat megvásárolja, holott ténylegesen azokért a Bindsystem Hungary Kft. csak úgynevezett BIND pontokat kínált,

  • a szóbeli tárgyalásokon azt a tájékoztatást adta a fogyasztóknak, hogy a BIND rendszerhez történő csatlakozás, és a rendszerhasználati díjak megfizetése esetén a Bindsystem Hungary Kft. megvásárolja az üdülési jogukat és elvégzi a jognak a Bindsystem Hungary Kft.-re történő átírását.

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Bindsystem Hungary Kft.-t 3.974.600,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázhetvennégyezer-hatszáz forint versenyfelügyeleti bírság, a Solarpolar-Energetika 2020 Kft.-t 663.300,- Ft, azaz hatszázhatvanháromezer-háromszáz forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, valamint egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat 55.771,- Ft, azaz ötvenegyezer-hétszázhetvenegy forint eljárási költség megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi, illetve 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

A fentieken túl az eljáró versenytanács – a határozat kézhezvételét követően – megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatását és kötelezi a Bindsystem Hungary Kft.-t, hogy a kereskedelmi gyakorlatának változtatását a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az eljárás alá vontak által közzétett internetes apróhirdetések és a BIND rendszer alapvető működéséről szóló tájékoztatások tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.