Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/68/2015.
Iktatószám:
Vj/68-106/2015.

Nyilvános változat! [1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. G. ügyvéd és a Bujtár Ottó ügyvezető által képviselt Spártai Vitamin Kft. (9027 Győr, Gyóni Géza Sétány 1/B.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Spártai Vitamin Kft. 2014. március 19-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a Spártai Vitamin termékcsalád népszerűsítésére szolgáló kommunikációiban a termékcsalád vonatkozásában

  • orvos ajánlására vonatkozó állítást alkalmazott;

  • 100%-ban természetes” jelzőt, illetve a „100% natural” felirattal ellátott zöld piktogramot tüntetett fel, továbbá a 100% jelző eltávolítása után más, a természetes eredetet hangsúlyozó kifejezéseket alkalmazott, azonban a termékek 100%-ban természetes voltát igazolni nem tudta.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 2.000.000 Ft (azaz kétmillió forint) bírságot szab ki a Spártai Vitamin Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni tizenhárom részletben, akként, hogy

  • az  első részlet 200.000 Ft (azaz kétszázezer forint), amit a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,

  • a további, egyenként 150.000 Ft-os (azaz százötvenezer forintos) részleteket (tizenkétszer 150.000 Ft) pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig

köteles teljesíteni.

Az eljáró versenytanács továbbá eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti magatartások folytatásától, valamint arra kötelezi, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül dokumentáltan és részletesen igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy a kifogásolt állításokat már sehol nem alkalmazza.

Az eljáró versenytanács egyúttal kötelezi a Spártai Vitamin Kft.-t a szakvélemény készítése címén felmerült 251.206 Ft (azaz kétszázötvenegyezer-kétszázhat forint) összegű eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára köteles az eljárás alá vont megfizetni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Ha a kötelezett a bírságfizetési vagy eljárási költség fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósítása tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az eljárás alá vont üzleti titka a következő jelzéssel látható: [ÜZLETI TITOK]