Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgáló: dr. Szilágyi Dóra
Szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Iroda
Iktatószám: 
VJ/109-34/2015.


A Gazdasági Versenyhivatal a Broncheé International Kft. (1138 Budapest, Madarász utca 47-49.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi 

végzést. 

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel köteles leróni.

***

A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatásul jelzi, hogy a vizsgálat elrendeléséhez alapul szolgáló B/987/2015. számú bejelentést – ha a jelen végzéssel szemben határidőn belül nem terjeszt elő fellebbezést, vagy a fellebbezés nyomán eljáró versenytanács a végzést helybenhagyja - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/H. § (7) bekezdés d) pontjának alkalmazásával átteszi a fogyasztóvédelmi hatósághoz, tekintettel arra, hogy a bejelentésben foglalt ügy elbírálása nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a bejelentésben foglalt magatartás tekintetében történő eljárásra a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 25. § (3) bekezdése, a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 10. § (3) bekezdése alapján. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése fogyasztóvédelmi hatóságként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. A (2) bekezdés szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. A fővárosi kormányhivatal illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.