Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/94/2014.
Iktatószám:
Vj/94-171/2014.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal a Horváth Károly (2030 érd, Talabor u. 27.) ügyvezető által képviselt Online Resorts International Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 22.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Online Resorts International Kft. eljárás alá vont 2013. április 6-tól a maga által szervezett összejöveteleken, illetve már azt ezt megelőző telefonos hívások alkalmával tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor szóbeli tájékoztatója során annak érdekében, hogy szállásajánlatait igénybe vegyék és erre is szerződést kössenek, azt ígérte a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy üdülési jogukat értékesíti, és ezzel a magatartásával megtévesztette a fogyasztókat.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 3.350.000 Ft (hárommillió-háromszázötvenezer forint) bírság megfizetésére kötelezi az Online Resort International Kft.-t, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.