Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/056/2014.
Iktatószám:
Vj/056-52/2014.

Betekinthető!

Az eljárás alá vontak üzleti titkát nem tartalmazza!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Makkos Róbert ügyvezető és dr. K. P. ügyvéd által képviselt Bio-Herb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt.2.) eljárás alá vont vállalkozással és a Budapesti 304. sz. Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Szerb u.17-19., ügyintéző: dr. Z. P. ügyvéd) által képviselt Magyar Rákellenes Liga (1123 Budapest, Ráth György u. 6.) eljárás alá vont egyesülettel szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bio-Herb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. október 3. és 2014. június 13. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a televízióban, nyomtatott sajtótermékekben, vásárláshelyi reklámanyagaiban és honlapján a 105-Deuterium Water Balance megnevezésű ivóvizet „a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával” szlogennel hirdette, valamint 2012. október 3-tól 2014. március 4-ig terjedő időben honlapján meg nem engedett gyógyhatás-állításokat közölt.

Az eljáró versenytanács megállapítja azt is, hogy a „Magyar Rákellenes Liga ajánlásával” szlogen révén a Magyar Rákellenes Liga is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a 2012. október 3. és 2014. június 13. közötti időszakban.

A felsorolt jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Bio-Herb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vontat 1.300.000 Ft (azaz egymillió-háromszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

 v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács a 2012. október 3. és 2014. június 13. között alkalmazott, televízióban, nyomtatott sajtóban, vásárláshelyi reklámanyagokban és rendezvényeken közzétett, a termék deutérium tartalmának számszerű megjelölésével összefüggésben megfogalmazott állítások megtévesztő volta kapcsán az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.