Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/50/2014.
Iktatószám:
Vj/50-19/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Z. Zs. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Z. Zs.) által képviselt Labornite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Szondi u 12.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Labornite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. október 1. és 2014. május 23. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és jogsértő reklámozást valósított meg azáltal, hogy a saját honlapján, egyéb honlapokon megjelenő online hirdetésekben, nyomtatott sajtótermékekben és szórólapon a Qlarivia megnevezésű ivóvizet – az élelmiszerekre vonatkozó ágazati előírások ellenére –gyógyhatás állításokkal népszerűsítette.

  1. Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, továbbá kötelezi az eljárás alá vontat arra, hogy e tiltás végrehajtását e határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak.

  1. Az I. pontban felsorolt jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 1.500.000,-Ft (azaz egymillióötszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács a 2014. április 5. és 2014. május 23. között alkalmazott beltéri plakáton közzétett, a termék hatékonyságával kapcsolatban megfogalmazott állítások kapcsán az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.