Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/35/2014.
Iktatószám:
Vj/35- 46 /2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó László ügyvezető által képviselt Best Life Center Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 115.), a Sramek István ügyvezető által képviselt Generál Future Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 115.) és a Ragányi Richardt ügyvezető által képviselt Life Organization Szolgáltató Kft. „kt.a.” (1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

  • a Best Life Center Kft. 2012. szeptember 21. és 2013. december 19. között,

  • a Life Organization Szolgáltató Kft. 2012. szeptember 21. és 2013. február 28. között,

  • a Generál Future Kft. 2013. március 8. és 2013. december 19. között

a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, nyomtatott sajtóban megjelent reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Az eljáró versenytanács megtiltja a fenti jogsértő magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozásokat arra, hogy a II. pontban leírt tiltás végrehajtását legkésőbb e határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül igazolják a Gazdasági Versenyhivatalnak.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá

  • a Best Life Center Kft.-t 2.173.600,- Ft (azaz Kettőmillió-százhetvenháromezer-hatszáz forint),

  • a Generál Future Kft.-t 12.039.800,- Ft (azaz Tizenkettőmillió-harminckilencezer-nyolcszáz forint),

  • a Life Organization Szolgáltató Kft.-t 966.000,- Ft (azaz Kilencszázhatvanhatezer forint)

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a szerződéskötéssel kapcsolatos szóbeli kereskedelmi kommunikációk, illetve dokumentumok vonatkozásában.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.