Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/25/2014
Iktatószám:
Vj/25-27/2014

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartása nélkül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2014. január 25. és 2014. február 28. között a K&H mix megtakarítás elnevezésű termékkel kapcsolatos kereskedelmi kampányában

  • kategorikusan azt állította, hogy K&H MIX megtakarítás után évi 7,8 %-os kamatot és EBKM-et lehet elérni, holott ez csak abban az esetben valósult meg, hogyha bizonyos speciális feltételeknek eleget tettek a fogyasztók,

  • a fentieken túl az ATM képernyőin, a billboard-okon, a citylight-okon, a sajtóhirdetésekben, a szórólapokon és a kirakatmatricákon megtévesztő módon azt is sugallta, hogy a K&H mix megtakarítás esetében egy betéti termékről van szó,

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-t 80.000.000,- – azaz nyolcvanmillió – Ft bírság megfizetésére bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az Fttv. 7. § szerinti minősítés vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.