Nyomtatható verzió PDF formátumban

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/20/2014.
Iktatószám: Vj/20-144/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bogdány és Viktor Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Zay u. 3.) által képviselt EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2012 januárjától 2014 júniusáig a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a szóbeli tájékoztatások alkalmával a fogyasztók azonnali döntéshozatalra késztetése céljából valótlanul annak a látszatát keltette, hogy az üdülési jogokkal kapcsolatos ajánlatok csak nagyon korlátozott ideig érhetőek el az előadások, egyeztetések alkalmával a fogyasztóknak felvázolt feltételek mellett,

  • a szóbeli tájékoztatások alkalmával valótlan előnyöket jelenített meg az általa preferált helyen elhelyezkedő üdülési jogokkal kapcsolatban annak állításával, hogy azok könnyebben eladhatóak, elsősorban külföldi fogyasztók számára,

  • üdülőingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések értékesítése során a fogyasztók számára valótlan tájékoztatást adott az áru ára, különleges árelőny megléte tekintetében,

  • a fogyasztók számára a másodlagos értékesítés vonatkozásában megbízási szerződés megkötésének lehetőségének kommunikálásával továbbértékesítésre vonatkozó ígéretet tett, annak érdekében, hogy a fogyasztókat újabb üdülési jog vásárlására késztesse.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 18.000.000,- – azaz tizennyolcmillió – Ft bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztassa a GVH-t a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatásának megszüntetése tényéről, módjáról és nyújtsa be a megszüntetést alátámasztó dokumentumokat.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

I n d o k o l á s 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.