Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/24/2023.
Iktatószám: VJ/24-27/2023.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kinstellar Andrékó Ferenczi & Társai Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.), a Vörös Ügyvédi Iroda (2481 Velence, Nimród u. 9.), valamint a Dr. O. F. Ügyvédi Iroda által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár u. 2.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/1/2021. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából indult VJ/24/2023. számú utóvizsgálati eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a VJ/1/2021. számú versenyfelügyeleti eljárást   lezáró határozat rendelkező részének II. és III. pontjaiban előírt kötelezettségeket nem teljesítette maradéktalanul, mivel

  • a honlapi tájékoztatások átalakítására vonatkozó kötelezettség teljesítését nem igazolta határidőben;
  • a vállalt fogyasztói kompenzáció teljesítését nem igazolta határidőben, valamint igazolása alapján nem állapítható meg, hogy a kompenzációt az előírt feltételekkel, tartalommal és határidőben teljesítette.

II. Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel az eljárás alá vonttal szemben 120.000.000 Ft (azaz százhúszmillió forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az esetleges késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar