Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/31/2021.
Iktatószám:    VJ/31-167/2021.

Betekinthető változat

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos u. 66., eljáró ügyvéd: Dr. H. Á.) által képviselt TOP-FISH 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Tüzér utca 55.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a TOP-FISH 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést követett el, azáltal, hogy az általa nagykereskedelmi forgalomban értékesített horgászati cikkek forgalmazása során 2017 szeptemberétől kezdődően 2021 júliusáig, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) pontjába, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon meghatározta a minimális viszonteladói árakat, elsősorban az online hirdethető fogyasztói árak minimális szintjének meghatározásával.
  2. A fenti jogsértés miatt az eljáró versenytanács a TOP-FISH 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t kötelezi 27.000.000,- Ft (azaz huszonhétmillió forint) versenyfelügyeleti bírság egyösszegű megfizetésére, amely összeget az eljárás alá vont a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.
  3. Az eljáró versenytanács kötelezi a TOP-FISH 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az általa vállalt megfelelési program[1] kidolgozására és bevezetésére a határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva a határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] VJ/31-160/2021.

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar