Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/011-131/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Cz. M. felszámolóbiztos és Dr. Kiss Gábriel ügyvéd (Budapest) által képviselt Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. "f.a." (Heves) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapítja, hogy az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • 2008. november 25.-től 2009. december 31-ig egyes tájékoztatásaiban szolgáltatása ingyenességét valótlanul állította és

  • a kommunikációs csatorna megválasztásával és a tájékoztatás megfogalmazásával megnehezítette azt, hogy fogyasztóik észleljék az általános szerződési feltételek változásait.

A Versenytanács kötelezi az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft.-t 20.000.000.Ft (húszmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevéllel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.