Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/3/2020.
Iktatószám:    VJ/3-247/2020.


Nyilvános változat!

A Global AQA Pty Ltd. üzleti titka [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a dr. Pákay Barnabás egyéni ügyvéd (KRID azonosító: 55075668) által képviselt Global AQA Pty Ltd. (Level 4, 44 Gwynne Street 3121 Cremorne, Victoria Australia),
 • a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30., KRID azonosító: 18249561) által képviselt P4R Digital Agency Kft. (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.),
 • a Dr. Nagy József Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 18135286) által képviselt Social Guru Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. I. em. 9.),
 • a Star Network MCN Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 20., KRID azonosító: 25156892),
 • a hd OPEN! Kft. (1163 Budapest, Anilin u. 40., KRID azonosító: 11700467),
 • a Globoport Média Holding Kft. (1027 Budapest, Fő u. 73. 3. em. 303., KRID azonosító: 24706834) és
 • a Glenwood Media Kft. (1027 Budapest, Fő u. 73. 3. em. 313., KRID azonosító: 22942315)

eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

 h a t á r o z a t o t.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Global AQA Pty Ltd. 2015 februárjától 2020 áprilisáig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mivel a Bongo szolgáltatás népszerűsítése során (a jelen határozat indokolásában részletesen bemutatott kommunikációs eszközökön)
  • nem került egyértelműen feltüntetésre (a Középsuli című websorozat egyes epizódjaiban és az influenszer marketing során), hogy nem szerkesztői tartalomról, hanem fizetett tartalmakról van szó,
  • közvetlenül hívott fel gyermekeket vásárlásra,
  • az ügyleti döntések torzítására alkalmas módon elhallgatta a szolgáltatás árát és az adatok kezelésének legfontosabb jellemzőit.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a Global AQA Pty Ltd.-t 358.751.000 Ft, azaz háromszázötvennyolcmillió-hétszázötvenegyezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság tekintetében vállalkozáscsoportként a tulajdonos Crowd Media Holdings Ltd.-t, továbbá a Bongo Europe Pty Ltd.-t és a Bongo Operations Pty Ltd.-t azonosította.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság).[1]  

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács a P4R Digital Agency Kft., a Social Guru Magyarország Kft., a hd OPEN! Kft. és a Globoport Média Holding Kft. esetében megállapította, hogy a vállalkozások felelőssége fennáll az általuk közvetített kereskedelmi gyakorlat esetében a gyermekek vásárlásra történő közvetlen felhívása és a szerkesztői tartalomnak álcázott reklám tekintetében.

Az eljáró versenytanács a P4R Digital Agency Kft., a Social Guru Magyarország Kft., a hd OPEN! Kft. és a Globoport Média Holding Kft. eljárás alá vontakat az általuk vállalt, következő kötelezettségek teljesítésére kötelezi:

 • a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül alakítsanak ki (a teljes szerződéskötési, illetve tevékenységi gyakorlatukat érintően) komplex – a jelen határozat indokolásában bemutatott keretek közötti – megfelelési programot és eljárásrendet annak érdekében, hogy a jövőre nézve ezen vagy más, fogyasztóvédelmi jellegű és más, versenyfelügyeleti eljárások tárgyát képező jogsértések elkerülhetőek legyenek – különös tekintettel a gyermekeket is célzó vagy érintő marketingre,
 • a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül a folyamatban lévő, korábban kötött keret- és egyéb szerződéseiket és marketing együttműködéseiket is vizsgálják felül és megújításukat kezdjék meg a fenti keretrendszerben,
 • a jelen határozat átvételét követő 60 napon belül (részletesen dokumentálva, időszerűen, hitelesen) igazolják a fentieket a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a Glenwood Media Kft. és a Star Network MCN Kft. tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Figyelemmel arra, hogy a VJ/3-61/2020. számú ideiglenes intézkedés keretében elrendelt kötelezések a jelen versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig szólnak, így a jelen döntés érinti a VJ/3-61/2020. számú végzés eljárás alá vontakon kívüli kötelezettjeit is, ezért a Gazdasági Versenyhivatal a jelen döntés betekinthető változatát közli a következőkkel is:

 • a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.),
 • a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.),
 • a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.),
 • a dr. Szür Zoltán ügyvéd (Szür Ügyvédi Iroda, 1122 Budapest, Csaba u. 34/b) által képviselt Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország),
 • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország).

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1]Az eljáró versenytanács felhívja a figyelmet, hogy külföldről történő utalás esetén a versenyfelügyeleti bírság számla adatai a következők: IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/tartalmak/fogyasztoknak/a_gvh_eljarasai/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar