Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/19/2019.
Iktatószám: VJ/19-60/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A.) és a Sipőcz Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A.) által képviselt LEAD VENTURES Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), Enter Tomorrow Kockázati Tőkealap (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép. V. em.), PortfoLion Regionális Magántőke Alap (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület V. emelet), HAMV Foundation (9490 Vaduz, Landstrasse 60.), CodeCool Kft. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9.), Bálint Viktor (1124 Budapest, Törpe utca 3/a.), Boda József Péter (3529 Miskolc, Budai József utca 6.), Nyíri József (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 1/B. 1.), Rémiás Máté (3535 Miskolc, Szikla utca 2/C.), Simon Gábor (3535 Miskolc, Móra Ferenc utca 52.) és dr. Vinnai Balázs János (3525 Miskolc, Kazinczi u. 1.) eljárás alá vontakkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi  

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa  – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi az Enter Tomorrow Kockázati Tőkealap, PortfoLion Regionális Magántőke Alap, HAMV Foundation, CodeCool Kft., Bálint Viktor, Boda József Péter, Nyíri József, Rémiás Máté, Simon Gábor és dr. Vinnai Balázs János eljárás alá vont vállalkozásokat az általuk közösen tett kötelezettségvállalás teljesítésére, amely szerint:

 I. A 2018. december 20-án kötött Befektetési Szerződést alábbiak szerint módosítják:

  • A Szerződés 16.2. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:„A Tagok és a HAMV Foundation mindegyike vállalja, hogy – mindaddig, amíg a Befekető1 és a Befektető2 bármelyike a Céltársaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik – a Céltársaságban való tulajdoni részesedése fennállásáig illetve az azt követő két évig, sem közvetlen, sem közvetett módon (ennek részeként sem közeli hozzátartozóik, sem saját vagy közeli hozzátartozóik kapcsolt vállalkozásai útján) nem szereznek tulajdoni részesedést, nem töltenek be vezető tisztséget, nem létesítenek munkaviszonyt, megbízási viszonyt, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt, illetve nem nyújtanak tanácsot a Céltársaság főbb tevékenységével (azaz informatikai szakemberképzés, informatikai szakemberképzéshez kapcsolódó munkaerő-kölcsönzés és informatikai szakemberképzéshez kapcsolódó munkaerő-közvetítés) versenyző tevékenységet folytató vállalkozásban [...] (Versenytilalmi Kötelezettség). A Versenytilalmi Kötelezettség földrajzilag a következő országok területére terjed ki: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária és Ausztria.”
  • A Szerződés 16.6. (ii) pontja szerinti kivétel alanyaiként beírásra kerülnek a Tagok és törlésre kerül dr. Vinnai Balázs János.
  • A Szerződés dr. Vinnai Balázs János által aláírt Záradéka törlésre kerül.
  • A Szerződés 16.5. pontja törlésre kerül.

II. Az I. pont szerinti módosítások végrehajtását jelen határozat kézhezvételét követő 45 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal felé igazolják.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikk (1) bekezdésének megsértésére indult részében, továbbá a LEAD VENTURES Alapkezelő Zrt. és a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni. 

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar