Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/41/2018.
Iktatószám: VJ/41-454/2018. 

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18128462), a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18197701) és a Dr. M. A. Ügyvédi Iroda által képviselt FAST HUNGARY Kereskedelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) és FAST ČR a.s. (U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Csehország) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a FAST HUNGARY Kereskedelmi Kft. (külön-külön) egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértéseket követett el, amikor

  • a Casio márkájú karóra termékek vonatkozásában 2011 novemberétől 2018 novemberéig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény § (2) bekezdés a) pontjába és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon az online értékesítések tekintetében meghatározta a viszonteladási árak mértékét, mely jogsértésnek 2013 januárjától a FAST ČR a.s. jogelődje is részese volt;
  • a Casio márkájú billentyűs hangszerek vonatkozásában 2012 októberétől 2014 áprilisáig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontjába és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon az online értékesítések tekintetében meghatározta a viszonteladási árak mértékét; és
  • a Casio márkájú billentyűs hangszerek vonatkozásában 2017 novemberétől 2018 novemberéig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) pontjába és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon az online értékesítések tekintetében meghatározta a viszonteladási árak mértékét, mely jogsértésnek a FAST ČR a.s. jogelődje is részese volt.

Az eljáró versenytanács kötelezi a FAST HUNGARY Kereskedelmi Kft.-t és a FAST ČR a.s.-t az általuk vállalt utólagos megfelelési program jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal történő bevezetésére.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel 325.000.000 Ft, azaz háromszázhuszonötmillió forint bírságot szab ki az eljárás alá vontakkal szemben, melynek megfizetésére a FAST HUNGARY Kereskedelmi Kft.-t és a FAST ČR a.s.-t egyetemlegesen kötelezi. A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1] Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Casio márkájú hangtechnikai eszközöket illetően az eljáró versenytanács az eljárást – okafogyottságra tekintettel – megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a versenyfelügyeleti bírság számla adatai a következők: IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/tartalmak/fogyasztoknak/a_gvh_eljarasai/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar