Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/38/2018.
Iktatószám: VJ/38-173/2018.                                           

Betekinthető változat!
A Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft. üzleti titka [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Almásy Sándor ügyvezető által képviselt Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. fszt. 2.) és a Görög Gábor  ügyvezető által képviselt Hermina BAU Hungary Ingatlanforgalmazó Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. fszt. 2.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások 2016 májusa óta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg mivel

  • a Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft. által forgalmazott ingatlanok kapcsán közzétett, azokhoz köthető kereskedelmi kommunikációban megjelenő szöveges és vizuális elemekkel azt a benyomást keltették megtévesztő módon, hogy azok az érintett ingatlanokat, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, építési-berendezési lehetőségeket mutatták be,
  • nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően, de a fogyasztói ügyleti döntések torzítására alkalmas módon jártak el azzal, hogy a közösségi média oldalakon megjelenő, a szolgáltatásra, az eljárás alá vontakra, illetve a kereskedelmi kommunikációra nézve negatív véleményeket törölték.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft. 2016 májusa óta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azzal is, hogy az általa forgalmazott passzívház kapcsán tett, az ingatlanok passzívházkénti minősítéséhez kapcsolódó „számlamentesség”, „gázszámlamentesség”, „3000 forint a havi rezsi”, valamint az ezekkel egyező tartalmú és üzenetű, alacsony fenntartási költségekre utaló – a Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft. által nem igazolt – állításokkal  megtévesztette a fogyasztókat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft.-t 3.570.500 Ft, azaz hárommillió-ötszázhetvenezer-ötszáz forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács – a fenti magatartás folytatásának megtiltása, illetve helyreigazítás előírása körében – arra kötelezi az eljárás alá vontakat (egyetemlegesen), hogy a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül

  • a www.facebook.com/HerminaHappyLandPasszivhaz és a www.facebook.com/herminabau Facebook aloldalakon tegyék közzé a fotók forrását azokban a posztokban, ahol a  Hermina Center Ingatlanforgalmazó Kft. honlapjára, elérhetőségére vagy beruházására, a Hermina Happy Land lakásokra történik utalás,
  • a www.herminabau.hu honlap nyitóoldalán, valamint a www.facebook.com/HerminaHappyLandPasszivhaz és a www.facebook.com/herminabau Facebook aloldalakon önálló bejegyzésekben (egy-egy posztban) tegyenek közzé egy objektív és közérthető tájékoztatást az illusztrációs és moderálási gyakorlatukról, illetve arról, hogy ténylegesen és általánosságban milyen típusú megtakarítások várhatóak a passzívházak fenntartási költségei révén,
  • a fentiek szerinti helyreigazító tájékoztatás alapvető tartalmát (minimum egy éven keresztül) a www.herminabau.hu honlap egyik - nyitóoldalán található linkről elérhető - aloldalán, valamint a www.facebook.com/HerminaHappyLandPasszivhaz és a www.facebook.com/herminabau Facebook aloldalakon az oldalak névjegyében/impesszumában is megjelenítsék,
  • alakítsanak ki arra vonatkozóan belső kommunikációs szabályzatot és az ennek való megfelelés kötelezettségét az egymás közötti szerződésben is rögzítsék, hogy az egyes közösségi média bejegyzésekben és egyéb kommunikációkban hogyan tesznek közzé illusztrációkat, illetve hogy az illusztráció tényéről az egyes bejegyzésekben és más kommunikációs eszközökön hogyan tájékoztatják a fogyasztókat.

Az eljáró versenytanács arra kötelezi továbbá az eljárás alá vontakat (szintén egyetemlegesen), hogy a jelen határozat átvételét követő 45 napon belül az előző pont szerinti kötelezettségek teljesítését, illetve teljesítésének a megkezdését hitelesen, időszerűen dokumentáltan igazolják.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti az eljárást azon magatartás, illetve vizsgálati irány tekintetében, hogy önmagában a passzívház állítás azért megtévesztő, mert az ingatlanok nem felelnek meg a passzívházzal szemben a darmstadti Passivhaus Institut által meghatározott követelményeknek.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar
[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar