Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/28/2018.
Iktatószám: VJ/28-67/2018.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30.) által képviselt PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. (1035 Budapest, Vihar u. 18.) eljárás alá vont vállalkozással szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont) az általa tett következő vállalások teljesítésére:

I. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül kialakítja és belső szabályzatban rögzíti – a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító, a joggyakorlat alapvető elveit is tartalmazó, az eljárás alá vont szerződéses gyakorlatára, szerződései előzetes ellenőrzésére és az általa alkalmazott kereskedelmi kommunikációira is kiterjedő – új belső eljárásrendjét, illetve ezen eljárásrendnek megfelelően az új szerződésekre nézve módosítja szerződéses gyakorlatát.

Az eljárás alá vont vállalja, hogy az új belső eljárásrendje

 1. magában foglalja a versenyző (kétségtelenül közeli helyettesítőnek számító, hasonló minőséget képviselő, illetve hasonló forgalmazási jellemzőkkel bíró, potenciálisan hasonló mértékben ismert) termékek kiválasztásának általános, több elemből álló új szempontrendszerét,
 2. a lakossági kutatás során a kipróbálok számát minimum 100 főben határozza meg,
 3. a kipróbálok elégedettséggel kapcsolatos véleményének a súlyát 50 százalékra emeli az összpontszám kiszámításán belül,
 4. kategóriánként minimum 3 termék véleményeztetését írja elő a felmérések során,
 5. csak abban az esetben írja elő győztes kihirdetését, ha az a pontszámok alapján szignifikáns különbséggel utasítja maga mögé a második helyezettet,[1]
 6. rögzíti, hogy az egy kutatásban, vagyis egy kategóriában induló termékek képe lehetőség szerint azonos minőségben, a termékek leírása lehetőség szerint azonos terjedelemben és lehetőség szerint azonos tartalmi elemek mentén szerepel a kutatásban.

II. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül bevezeti az „Év Terméke Díj - innovatív termékek lakossági kutatása alapján” új logó szöveget és az ehhez kapcsolódó, kötelezően feltüntetendő „lakossági közvélemény kutatás alapján, további információ: (webhely hivatkozás)” kiegészítő szöveget.

III. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül, az új logó alkalmazásának megkezdésével egyidőben a productoftheyear.hu weboldal nyitó oldalán és a kapcsolódó kommunikációs felületein olyan nyilatkozatot helyez el, amely egyrészt ismerteti, hogy a logó módosítására a VJ/28/2018. számú versenyfelügyeleti eljárásban vállalt kötelezettség alapján kerül sor, másrészt feltünteti a jelen határozat Gazdasági Versenyhivatal honlapján való elérhetőségét (linkjét).

IV. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül egy belső megfelelési programot indít, amelyben munkatársai olyan képzésen vesznek részt, ahol szakértő előadók ismertetik a vonatkozó versenyjogi és a díjazással kapcsolatos egyéb szakmai és etikai elvárásokat, a kereskedelmi kommunikációkra irányadó szabályokat, valamint a releváns jó gyakorlatokat.

V. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül edukációs kampányt folytat az alábbiak szerint:

 1. a brandbook.hu weboldal egyik aloldalaként egy olyan online felületet hoz létre és tesz legalább egy évig elérhetővé, ahol a fogyasztók, a résztvevő termékek forgalmazói és a többi díjazási rendszer üzemeltetői tájékozódhatnak a díjazásokkal kapcsolatos információkról, a jó gyakorlatokról,
 2. a productoftheyear.hu weboldal nyitóoldalán legalább négy héten keresztül bemutatja az új, II. pont szerinti lógót, valamint a díjazás folyamatának és szabályainak I. pont szerinti változásait,
 3. olyan, a résztvevők számára ingyenes fórumot szervez, amelyen díjazással foglalkozó más vállalkozások vehetnek részt és juthatnak információhoz a vonatkozó versenyjogi és a díjazással kapcsolatos szakmai és etikai kérdésekről. A fórum során a meghívott szakértő előadók tájékoztatást adnak a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénynek, illetve a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek a kereskedelmi kommunikációkra vonatkozó szabályairól, valamint ezek tükrében a kiválasztási rendszer működtetésének elvi, továbbá fogyasztóvédelmi és etikai kérdéseiről és a jó gyakorlatokról.

VI. Az eljárás alá vont – tulajdonosának, a Netvestor Kft.-nek az egyetértésével – vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül kezdeményezi a Netvestor Kft.-re és a cégcsoport tagjaira, így a Superbrands díjazási programot menedzselő United Publishers Kft.-re és a Magyarbrands díjazási programot menedzselő Brand Content Kft.-re kiterjedően

 1. belső megfelelési programok bevezetését (a Netvestor Kft.-én, a United Publishers Kft.-én és a Brand Content Kft.-én belül),
 2. a Superbrands és Magyarbrands díjazási rendszerek felülvizsgálatát a I. pontban foglaltak figyelembe vételével,
 3. a Netvestor Kft.-nek és a United Publishers Kft.-nek a Superbrands, illetve a Brand Content Kft.-nek a Magyarbrands díjazási rendszer menedzselésében résztvevő munkatársainak a IV. pont szerinti képzésen való részvételét.

VII. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított egy éven belül reprezentatív, 500 fős fogyasztói felmérést végeztet egy független piackutatóval a pályázati alapú termékdíjazással kapcsolatos fogyasztói értelmezésről. A felmérés magában foglalja annak vizsgálatát, hogy mit gondol az átlagos fogyasztó a Product of the Year termékdíjazási rendszer működéséről, így többek között arról, hogy miként kerül sor a díjazásra és a közvéleménykutatásra. Az eljárás alá vont vállalja, hogy szükség esetén a felmérés megállapításaira figyelemmel felülvizsgálja belső eljárásrendjét.

VIII. Az eljárás alá vont vállalja, hogy hitelesen és részletesen dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé a jelen határozat kézhezvételétől számított

 1. 60. napot követő 15 napon belül az I., II. és III. pontok szerinti,
 2. 120. napot követő 15 napon belül a IV.,V. és VI. pontok szerinti,
 3. egy év leteltét követő 15 napon belül a VII. pont szerinti
  vállalása/vállalásai – határidőben történő – teljesítését.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

_____________________________

[1] Azaz a versenyző termékek esetében a matematikai/statisztikai szakmában elfogadott hibahatár kerül alkalmazásra a győztes termék kiválasztásakor, vagyis a 2.000 fős megkérdezés esetén, az elfogadott 95%-os valószínűségi szinten a +/- 2,2%-os hibahatár, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a győztes terméknek legalább 5%-kal jobb eredményt kell elérnie minden versenytárssal szemben.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar