Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/67/2016.
Iktatószám:
VJ/67-54/2016.

Nyilvános változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Sz. A. vezető jogtanácsos által képviselt Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 2015. december 5-6. napokra hirdetett promóciója népszerűsítése során tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a kampányban 2015. december 3. és 2015. december 6. között alkalmazott

  • rádióreklámban megtévesztette a fogyasztókat azzal az üzenettel, hogy minden 20.000 Ft feletti vásárlás esetén 10.000 Ft-onként 1.000 Ft-ot visszakap a fogyasztó Media Markt ajándékkártyán, ugyanis nem minden 20.000 Ft feletti vásárlásra vonatkozott az akció,

  • bannereken – miközben nem lett volna formai akadálya a feltételek bemutatásának – elhallgatta, hogy a promóciónak (milyen) korlátai vannak.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 10.000.000 Ft (azaz tízmillió forint) bírságot szab ki a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.-vel szemben, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács a vizsgált kampány keretében alkalmazott eladáshelyi plakát tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az eljárás alá vont üzleti titkát az [ÜZLETI TITOK] megjelölés jelzi.