Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/38/2016.
Iktatószám: VJ/38-301/2016.

 Nyilvános változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Stiebel Attila ügyvezető által képviselt Exch-Immo Kft. (korábbi nevén: Club Hotels International Kft., 1065 Budapest, Nagymező utca 3. 4. em. 6.) és a dr. Sz. P. (Sziklai Andrejszki Ügyvédi Iroda)[2] által képviselt Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft. (1065 Budapest, Nagymező utca 3. 2. em.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 h a t á r o z a t o t .

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy azt a jogsértő benyomást keltette a fogyasztókban

  • az Exch-Immo Kft. 2014. január 1-jétől 2017. április 30-ig, hogy a vállalkozás eredményesen közreműködik üdülési joguk értékesítésében,

  • az Exch-Immo Kft. 2014. január 1-jétől 2017. április 30-ig, a Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft. 2016. március 17-től 2018. február 1-jéig, hogy céljuk az üdülési jogok másodlagos értékesítése.

A fenti magatartásokért az Exch-Immo Kft. és 2015. június 15-étől a Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft. is felelősséggel tartozik.

A jogsértések megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi az Exch-Immo Kft.-t 29.698.560 Ft (azaz huszonkilencmillió-hatszázkilencvennyolcezer-ötszázhatvan forint) versenyfelügyeleti bírság, valamint a Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft.-t 11.549.440 Ft (azaz tizenegymillió-ötszáznegyvenkilencezer-négyszáznegyven forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Exch-Immo Kft. és a Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft. a fenti bírságösszegek megfizetéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak. Az eljáró versenytanács az Exch-Immo Kft. eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft.-t nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

Ezenkívül az eljáró versenytanács egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat 23.150 Ft, azaz huszonháromezer-egyszázötven forint eljárási költség megfizetésére.

Ezen összegeket a kötelezettek a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi, illetve 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a kötelezettek pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizetnek. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vontak banktitkai a [BANKTITOK] jelzéssel láthatóak.

[2] Meghatalmazás csatolva a VJ/38-48/2016. számú iratban.