Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/80/2016.
Iktatószám: Vj/80-442/2016.

Betekinthető

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., 3. emelet) által képviselt MEDTRONIC HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
  • a Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Szervita tér 4. II/3.) által képviselt MEDIBIS Külkereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft. (1126 Budapest, Szendrő utca 37. D. ép. fszt. 4.)
  • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12) és a Reiniger Ügyvédi Iroda (1132 Budapest, Alig u. 3. 1/1.) által képviselt UniCorp Biotech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 41.)
  • a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest; Andrássy út 11.) által képviselt Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (1096 Budapest, Sobieski János utca 16. fszt. Ü/12.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti  – tárgyalás tartását követően - meghozta az alábbi

határozatot

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

  • a MEDTRONIC HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft.
  • a MEDIBIS Külkereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft., valamint
  • az UniCorp Biotech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

az OEP által kiírt 2014/S 205-362652. számú „Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó neuropacemaker eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással, illetve a 2016-ban „Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó neuropacemaker eszközök beszerzése” tárgyában kiírni tervezett közbeszerzési eljárással kapcsolatban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjába és egyúttal az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bekezdésébe, illetve annak a) és c) pontja egységes, folyamatos komplex jogsértésben vettek részt, azáltal, hogy olyan egyeztetéseket folytattak és információkat osztottak meg egymással, amelyek a piac felosztására, az ajánlati árak és a nyertes vállalkozás személyének előzetes egyeztetésére irányultak.

II. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács

  • a MEDTRONIC HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft.-vel szemben 510.000.000,- Ft, azaz ötszáztízmillió Forint
  • a MEDIBIS Külkereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft.-vel szemben 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió Forint
  • az UniCorp Biotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 140.000.000,- Ft, azaz száznegyvenmillió Forint

bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács az Unicorp Kft.-nek a 140.000.000,-Ft összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 12 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint, az ezt követő 11 havi részlet összege 10.000.000,- Ft, az első részletet a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 11 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi a MEDIBIS Külkereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft.-ét, hogy a jelen eljárásra tekintettel bevezetett megfelelési programja működését továbbra is biztosítsa.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta a következő

végzést

Az eljáró versenytanács a Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság eljárás alá vonttal szemben az eljárást megszünteti a Ket. 31. § (1) i) pontja alapján.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar