Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/8/2015.
Iktatószám:
Vj/8-39/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Garay Dániel ügyvezető (9941 Ispánk, Keleti u. 24.) által képviselt LEDLAND Kereskedelmi Kft. (9941 Ispánk, Keleti u. 24.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a LEDLAND Kereskedelmi Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított honlapján, illetve hírlevelekben 2008. szeptember 1-től, mivel

 • a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek vonatkozásában a termékek egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé (2015. május 4-ig);

 • az arany-, ezüst- és rézkolloid termékeket olyan gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak (2015. május 4-ig);

 • a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek népszerűsítése során megtévesztően állítja, hogy a Független Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló minősítéssel látta el a termékeket;

 • a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeket (azok közegészségügyi kockázatára is tekintettel) jogszerűtlenül forgalmazta,

 • a PentaMax C-vitamin bombával kapcsolatosan tett egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé (2015. február 1-ig);

 • a PentaMax C-vitamin bombát olyan gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek (2015. február 1-ig);

 • az általa kialakított PentaMax rendszerrel olyan piramis jellegű eladásösztönző rendszert hozott létre és működtet, ahol a fogyasztók a kommunikációkban ígért előnyökhöz, jutalékokhoz elsősorban további fogyasztók és vállalkozások csatlakoztatása által jutnak, és nem termékek/szolgáltatások értékesítése vagy fogyasztása révén.

Az eljáró versenytanács (a jelen határozat kézhezvételét követően 5 napon belül) megtiltja a fenti jogsértő magatartás (ide nem értve a PentaMax C-vitamin bombával kapcsolatosan tett állításokat) folytatását, továbbá arra kötelezi a LEDLAND Kereskedelmi Kft.-t, hogy (a jelen határozat kézhezvételét követő 10 napon belül) helyreigazító nyilatkozatként

 • honlapján 90 napos időtartamra, valamint

 • minden korábbi megrendelőjének, illetve a PentaMax rendszer tagjainak elektronikus levélben (e-mailben) megküldve

tegye közzé a jelen ügyben hozott határozat rendelkező részét.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a LEDLAND Kereskedelmi Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 20 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy az eltiltásnak, illetve a helyreigazításnak megfelelt (azaz abbahagyta a jogsértő kommunikációt és közzétette, valamint megküldte a helyreigazító nyilatkozatokat).

A jogsértés megállapítása, az eltiltás, a helyreigazítás és az utóbbiak igazolása mellett az eljáró versenytanács 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) bírságot szab ki a LEDLAND Kereskedelmi Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetnie, akként, hogy

 • az összeg felét a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,

 • az összeg fennmaradó részét a határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül.

Amennyiben a LEDLAND Kereskedelmi Kft. az első részlet megfizetését elmulasztja, a teljes összeg esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék jogszerűtlen forgalmazásának kérdésében, továbbá a PentaMax MLM rendszerbe történő ingyenes a belépés és klubtagság kérdésében az eljárás megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.