Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/85/2015.
Iktatószám: Vj/85-181/2015.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Kozma Zsolt Ügyvédi Iroda által képviselt Royal Marketing Európa Kft. (1042 Budapest, Árpád út 51-53., B. lház. 2. em.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Royal Marketing Európa Kft. 2014. január 9-től, megalakulásától kezdve 2016. június 3-ig a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott,

  1. amikor olyan tájékoztatást adott a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy értékesíteni tudja üdülési jogukat, mert üdülési jogok értékesítésével foglalkozik, és erre vonatkozóan már a fogyasztókkal történő első kapcsolatfelvétel (telefon) alkalmával ígéretet tesz, és ezt követően a szóbeli beszélgetésen és az írásbeli szerződésekben is ezt a képzetet erősíti;

  1. amikor olyan tájékoztatást adott a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy üdülési joguk a vállalkozás által értékesíthető, a megbízási szerződés eredményes lesz (az értékesítés várható időtartama, biztos vevők megléte tekintetében);

  1. amikor nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy a megbízási szerződés megkötését követően elállási joguk van a vonatkozó ágazati szabályok szerint;

  1. valamint azáltal, hogy a fogyasztókkal való kapcsolattartás folyamatának megszervezésekor nem a tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal járt el.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a Royal Marketing Európa Kft.-t 12.192.100 Ft (azaz tizenkétmillió-százkilencvenkétezer-száz forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

  1. A fentieken túl az eljáró versenytanács – a határozat kézhezvételét követően – megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatását és kötelezi a Royal Marketing Európa Kft.-t, hogy a kereskedelmi gyakorlatának változtatását a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

  1. Az eljáró versenytanács egyúttal kötelezi a Royal Marketing Európa Kft.-t 32.034 Ft (azaz harminckétezer-harmincnégy forint) – a tanúk meghallgatásával összefüggésben megállapított – eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára köteles az eljárás alá vont vállalkozás megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A III. pontban foglalt igazolási kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén az eljáró versenytanács haladéktalanul elindítja a végrehajtást az igazolási kötelezettség tárgyában.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.