Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/73/2015.
Iktatószám:
Vj/73-56/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. E. ügyvéd (Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, 1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.) által képviselt ADR Sales Kft. (1141 Budapest, Nagy Lajos Király útja 212-214. IV. em. 5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ADR Sales Kft.

 • a Dragon Power elnevezésű étrend-kiegészítő készítmény tekintetében 2014. október 13-tól 2015. október 6-ig nyomtatott sajtóhirdetéseiben

  • megtévesztette a fogyasztókat termék ellenőrzöttségére vonatkozó állítással,

  • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a termék hatékonyságára, előnyeire vonatkozóan az étrend-kiegészítőkre vonatkozó ágazati szabályoknak nem megfelelő, nem igazolt állításokat alkalmazott;

 • a Bathmate Hercules Hydropumpa készülék tekintetében 2014. szeptember 4-től 2015. október 6-ig

  • nyomtatott sajtóhirdetéseiben és a www.bigx.hu weboldalon megtévesztette a fogyasztókat, amikor a termék hatékonyságára, előnyeire vonatkozóan nem igazolt állításokat alkalmazott;

  • a www.bigx.hu weboldalon megtévesztette a fogyasztókat, amikor a termék egészségre gyakorolt hatására vonatkozóan nem igazolt állítást alkalmazott.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) bírságot szab ki az ADR Sales Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni öt egyenlő részletben, akként, hogy

 • az összeg első részletét a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, majd

 • a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól kéthavonta, adott hónap 15. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás – egy összegben – esedékessé válik. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács továbbá megállapítja, hogy – nem érintve az egyes szlogenek ágazati szabályok szerinti értékelését – nem alkalmas a fogyasztói döntések torzítására azon túlzó, illetve nem szó szerint értendő, különösen szubjektív tartalmat hordozó kijelentések alkalmazása mint a „Lepje meg partnerét, hozza ki magából a maximumot!”, „A POTENCIÁLIS ERŐ!”, „Extra élvezet!” állítások.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.