Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/72/2015.
Iktatószám:
Vj/72-39/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kovács Géza ügyvezető által képviselt DEKO-IMPEX Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Repce utca 27.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a Deko-Impex Szolgáltató Kft. a Diabo étrend-kiegészítő egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatosan

  • a 2014. szeptember 12. és 2014. október 6. között elküldött e-dm levelekben használt reklámállítások alkalmazásával,

  • a 2014. december 16. és 2016. január 29. között a honlapon használt reklámállítások alkalmazásával,

  • a 2014. szeptember 12. és 2014 decembere között a nyomtatott sajtóban (2014. október 9-i Vasárnap Reggel, 2014. decemberi Elixír magazin) és az e-dm levelekben (2014. szeptember 12., 2014. október 6.) használt reklámállítások alkalmazásával,

  • a 2014. december 16. és 2016. január 29. között a nyomtatott sajtóban (2015. 01. 14-i, 2015.01. 21-i, 2015. 01. 28-i Bors, 2015. 01. 18-i, 2015. 02. 08-i, 2015. 02. 15-i, 2015. 06. 07-i, 2015. 07. 05-i Vasárnap Reggel) és a honlapon (2014. 12. 16-i és a 2016. január 29-i honlapmentés) használt reklámállítások alkalmazásával

a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított.

  1. Az eljáró versenytanács megállapította továbbá, hogy a Deko-Impex Szolgáltató Kft. a Diabo étrend-kiegészítő kereskedelmi kommunikációja során jogellenes reklámtevékenységet valósított meg azáltal, hogy

  • a Diabo étrend-kiegészítőt az e-dm levelekben 2014. szeptember 12. és 2014. október 6. között, illetve a honlapján 2014. december 16. és 2014. október 6. között olyan gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak.

  1. E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Deko-Impex Szolgáltató Kft.-t 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács a Deko-Impex Szolgáltató Kft.-nak megtiltja az I. pontban leírt jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap  elteltével.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztassa a GVH-t a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatásának megszüntetése tényéről, módjáról és nyújtsa be a megszüntetést alátámasztó dokumentumokat.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

 Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t .

A Vasárnap Reggel 2014. november 9-i, 2015. január 18-i, 2015. február 8-i, 2015. február 15-i, 2015. május 17-i, 2015. június 7-i és 2015. július 5-i számaiban megjelenő PR cikkek, a Bors 2014. november 5-i, 2015. január 14-i, január 21-i, január 28-i számában megjelenő PR cikkek, a Bors 2014. november 5-i számának, csomagolás, televíziós reklám, szóbeli tájékoztatás és a szórólap vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.