Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/46/2015.
Iktatószám:
Vj/46-21/2015.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. L. ügyvéd (Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Bajcsy Zs. út 78.) által képviselt SAGER Pharma Szolgáltató Kft. (1026 Budapest Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban  – nyilvános tárgyalást követően – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t.

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a SAGER Pharma Szolgáltató Kft. 2015. január 1. és 2015. június 10. között jogszerűtlen reklámozta  a Seractil Dolo 300 mg terméket televízió-reklámjával, rádióreklámjával és a www.seractildolo.hu weboldalon letölthető reklámspotjával, mivel az „azonnal működésbe lép” állítással azt sugallta, hogy a termék azonnal hat, és ezzel a terméket nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács 10.000.000 Ft (azaz Tízmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a SAGER Pharma Szolgáltató Kft-t, amely bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács egyidejűleg meghozta az alábbi

v é g z é s t .

Az  eljáró versenytanács az eljárást megszünteti

  • „a Seractil Dolo filmtablettával az ibuprofen hatóanyagnak csak az aktív formája kerül a szervezetbe” állítás tekintetében és

  • a televízió-reklámon, a rádióreklámon és a www.seractildolo.hu weboldalon letölthető reklámspoton kívüli egyéb kereskedelmi kommunikációk tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.