Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/34/2015.
Iktatószám: Vj/34-237/2015.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. G. egyéni ügyvéd által képviselt PROHOLIDAY Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 11. 5. em. 5.) és a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt Cofidis Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Mozsár u. 16.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban kialakította az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PROHOLIDAY Kft. (a továbbiakban: Proholiday) 2012. január 1-jétől a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a fogyasztókban teljes kereskedelmi gyakorlata során azt a valótlan benyomást keltette, hogy üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik, továbbértékesítési szolgáltatásnak, illetve a másodlagos értékesítés eredményességének az a feltétele, hogy a fogyasztó megvásárolja az eljárás alá vont egy (újabb) termékét,

  • az értékesítés eredményességére utaló, az üdülési jogok jobb eladhatóságára utaló valótlan állításokat tett a szóbeli megbeszélések alkalmával,

  • azt a benyomást keltette a vele szerződő fogyasztókban, hogy az általuk újonnan megvásárolt üdülési hét kedvezőbb árú a tájékoztató és információs füzetekben foglaltakhoz képest, illetve, hogy az üdülési hetek beszámítása megtörténik az új jogok vásárlása során.

Az eljáró versenytanács megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatását.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Proholiday 2012. október 3-tól 2015. szeptember 22-ig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mikor az áruvásárlási hitellel kapcsolatban azt a benyomást keltette a hozzá forduló fogyasztókban, hogy a hitel hamar visszafizethető, mivel az üdülési jogok értékesítésére meghatározott időn belül sor fog kerülni.

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Proholiday-t 10.392.400,- – azaz tízmillió-háromszázkilencvenkettőezer-négyszáz – Ft versenyfelügyeleti bírság és 32.993,- Ft, azaz harminckétezer-kilencszázkilencvenhárom forint eljárási költség megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi és 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Cofidis Magyarországi Fióktelepét (a továbbiakban: Cofidis) az általa tett alábbi vállalások, jelen határozat átvételét követő 30 napon belüli teljesítésére:

  1. A Cofidis vállalja, hogy azon ügyfelei kamatterheit, akik a Proholiday Kft.-től Cofidis Áruhitelből vásároltak üdülési jogot, átlagosan éves szinten 25 %-ról 16%-ra csökkenti.

  1. A Cofidis vállalja, hogy a jövőben nem köt együttműködési (ún. partneri) szerződést olyan vállalkozásokkal, amelyek üdülési jogok értékesítésével foglalkoznak.

  1. A Cofidis vállalja, hogy a fenti vállalások teljesítését a kötelezettségvállalás átvételét követő 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A fentieken túl a Cofidis vállalja, hogy a jövőben, azonnali hatállyal felülvizsgálja azon ügynökök tevékenységét és szükség esetén megszünteti velük a szerződéses kapcsolatot, amelyek ellen Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztók védelmére vonatkozó szabályok megsértése miatt eljárást indít.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.