Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/24/2015.
Iktatószám:
Vj/24-21/2015.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Cs. P. igazgatási és jogi igazgató által képviselt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (1097 Budapest, Üllői út 131.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2014 októberétől fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított,

a./ a meghirdetett jegyek elérhetőségére valamennyi úti céllal (Firenze, Verona, Prága, München és Amszterdam) kapcsolatban megtévesztő tájékoztatást tett közzé, mert nem volt nyilvános az a tény, hogy járatonként csak [üzleti titok] db MiniÁr kedvezményes jegyet lehet váltani;

b./ amikor a firenzei, veronai és prágai útirányokat népszerűsítő kereskedelmi kommunikációiban a menetjegyek kedvezményes árára (ún. MiniÁr) vonatkozóan konkrét árú kedvezményes jegyek megvásárlásának lehetőségét kommunikálta, de a valóságban a számszerűen megjelölt árakon nem lehetett jegyeket vásárolni, illetve a müncheni és amszterdami járatok esetében nem igazolta a jegyek vásárlásának időpontját;

c./ azzal, hogy a veronai járatokra 2014. december 15. és december 31. között egyáltalán nem lehetett MiniÁr kedvezménnyel jegyet váltani.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása mellett kötelezi a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-t 760.000 Ft (azaz Hétszázhatvanezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a 2014 októberétől alkalmazott, a „Mintegy 50-55%-os kedvezmény” kommunikáció kapcsán az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.