Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/117/2015.
Iktatószám:
Vj/117-223/2015.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a B. Á. T. által képviselt Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe (1034 Budapest, Kecske köz 12.) és a Németh Krisztina ügyvezető által képviselt ORIENTAMENTO Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) e1járás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti – tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe

  1. 2015. április 14-től kezdődően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azzal, hogy a fogyasztókkal történő kapcsolatfelvételkor, valamint a személyes találkozások során nyújtott szóbeli tájékoztatással az üdülési jogok megvételére irányuló szándékát kommunikálta a fogyasztók számára, holott valójában a fogyasztók LIB Pontkártya vásárlási rendszerbe történő beléptetése, ezzel összefüggésben a rendszerhasználati díj beszedése volt a célja;

  1. nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően és a fogyasztói döntések torzítására alkalmas módon járt el azáltal, hogy az ügyfeleivel történő szerződéskötési és kapcsolattartási folyamataiban a hozzá érkezett fogyasztói panaszok, jelzések hatására, valamint a felmerült átírási nehézségekre tekintettel nem változtatott érdemben a magatartásán.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe vállalkozást 8.900.000 Ft (azaz nyolcmilliókilenc-százezer forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács egyúttal kötelezi a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe vállalkozást 31.330 Ft (azaz harmincegyezer-háromszázharminc forint) eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára kötelesek az eljárás alá vont vállalkozások megfizetni.

  1. Az eljáró versenytanács e határozat kézhezvételétől kezdődően a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe vállalkozásnak megtiltja az I. pontban leírt jogsértések további folytatását, továbbá kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül igazolja, hogy miképpen tett eleget a jogsértő magatartást további folytatásától való eltiltásra vonatkozó kötelezettségének.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az alábbi magatartások vonatkozásában:

  • fogyasztókkal történő első kapcsolatfelvételkor, illetve a személyes találkozáskor az eljárás alá vontak valószínűsíthetően arról tájékoztatták a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztókat, hogy üdülési jogukat megvásárolják, olyan módon is, hogy ellenszolgáltatásként a fogyasztók az üdülési jogukért ún. LIB pontokat kapnak, azonban később erre nem kerül sor;

  • a Light in the Barter LLC. Magyarországi Fióktelepe tájékoztatása szerint a pontok a LIB Pontkártya rendszerben levásárolhatóak. Ugyanakkor a fogyasztók számára a rendszerbe történő belépés, a rendszerhasználati díj megfizetése után derül ki, hogy ezen vásárlási rendszerben nem elégséges csak a LIB pontok használata fizetéskor.

Az eljáró versenytanács az eljárást az ORIENTAMENTO Kft.-val szemben megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.