Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/92/2014.
Iktatószám: Vj/92-249/2014.

 Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. V. ügyvéd által képviselt HuPont Kft. (1153 Budapest, Illyés Gyula utca 7.), a Gavriel Michaeli (IL 53241 Izrael, Enzo Sereni St., Givatayin, kézbesítési megbízott: A. D.) törvényes képviselő által képviselt Electronic Exchange and Earnings LLC (3411 Silverside Road 104, Wilmingtom, DE 19810 New Castle Country, USA), a Jeszenszki Péter László ügyvezető igazgató és a dr. Sz. V. által képviselt Well4U Kft. (1136 Budapest, Balzac utca 48. A. ép. IV. em. 4.),valamint a Jeszenszki Péter László és Jeszenszki Gábor Albert ügyvezető igazgatók és a dr. Sz. V. ügyvéd által képviselt Dial Tone Kft. (1136 Budapest, Balzac utca 48. A. ép. IV. em. 4.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a HuPont Kft. 2014. április 3-tól a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, amikor a kereskedelmi kommunikációja során a fogyasztóknak

  • azt a valótlan információt közli, hogy a fogyasztó az EXE Xplore programba belépve, a tagsági díjat megfizetve, értékesítheti üdülési jogát,

  • az EXE Xplore program termékkínálatát és árazását megtévesztően mutatja be a fogyasztóknak.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Dial Tone Kft. 2014. április 3-tól a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, amikor a fogyasztók telefonos megkeresése folyamán azt a valótlan információt közli, hogy a fogyasztó üdülési jogának értékesítésére kínál lehetőséget, elhallgatva, hogy ehhez egy programhoz kell csatlakozni, miközben az EXE Xplore elnevezésű program célja nem az üdülési jogok értékesítése.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Well4U Kft. 2014. április 3-tól a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat amikor a fogyasztókkal folytatott bemutatók, beszélgetések során azt a valótlan információt közli, hogy az EXE Xplore program széles termékkínálattal bír, a termékkínálat bővíthető a fogyasztó kérésére, és árgarancia ígéretét sugallja.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Electronic Exchange and Earnings LLC 2014. április 3-tól a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat amikor az általa működtetett EXE XPlore” kreditgyűjtő programmal kapcsolatban megbízottjai révén a programban elérhető termékek és szolgáltatásokat eltérően határozza meg a fogyasztókkal való szerződéskötést megelőzően és azt követően.

  1. A jogsértések megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a HuPont Kft.-t 590.000,- Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint, a Dial Tone Kft.-t 5.976.400,- Ft, azaz ötmillió-kilencszázhetvenhatezer-négyszáz forint, a Well4U Kft.-t 5.142.000,- Ft, azaz ötmillió-száznegyvenkétezer forint versenyfelügyeleti bírság egyösszegű megfizetésére.

Ezenkívül az eljáró versenytanács egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat 49.432,- Ft, azaz negyvenkilencezer-négyszázharminckettő forint eljárási költség megfizetésére.

Ezen összegeket a kötelezettek a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi, illetve 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. A fentieken túl az eljáró versenytanács a határozat kézhezvételét követően megtiltja a fenti kereskedelmi gyakorlat további folytatását és kötelezi a HuPont Kft.-t, a Dial Tone Kft.-t és a Well4U Kft.-t, hogy kereskedelmi gyakorlatának változtatását a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé.

A III. pontban foglalt igazolási kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén az eljáró versenytanács haladéktalanul elindítja a végrehajtást az igazolási kötelezettség tárgyában.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a 2013. július 22. és 2014. április 3. közötti időszak vonatkozásában a HuPont Kft.-vel szemben.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.