Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/54/2014.
Iktatószám: Vj/54-41/2014.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Takácsné D. Judit ügyvezető által képviselt Peridot Line Kft. (2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond u. 1.) és a dr. Sz. Á. ügyvéd által képviselt Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 1/A.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja azt, hogy a Peridot Line Kft. 2014. január 1. napjától 2014. május 30-ig a versenyfelügyeleti eljárás megindításáig mint a vizsgált időszak-végéig a kommunikációk során

  • a Peridot ásványvíznek – jogszabályi tilalom ellenére - gyógyhatást tulajdonított, továbbá

  • megtévesztette a fogyasztókat, azáltal, hogy a Peridot ásványvíznek nem bizonyított egészséghatást tulajdonított, valamint

  • a Peridot ásványvíz és reklámjain egészségügyi szerv emblémáját és ajánlását tüntette fel, és ezeket a termék címkéjén is szerepeltette 2015. március 19. napjáig.

Az eljáró versenytanács jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól kezdődően eltiltja a Peridot Line Kft.-t a fentiek alapján jogsértőnek minősülő állítások további használatától, és ennek keretében kötelezi a Kft.-t arra, hogy a határidő végéig honlapjáról törölje a fentiek alapján jogsértőnek minősülő állításokat és a változásról a honlap új tartalmának nyomtatott formában történő megküldésével 2015. december hónap 15. napjáig tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt.

Az eljáró versenytanács a Peridot Line Kft.-t 1.300.000 Ft (Egymillió-háromszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, melyet az eljárás alá vont 13 (tizenhárom) egyenlő részletben fizethet meg. Az első részletet jelen határozat kézhezvételét követő 30. napon belül, a további részleteket mindig a következő hónap végéig kell megfizetni.

Egy részlet határidőben nem teljesítése esetén a teljes hátralék esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a Peridot Line Kft.-vel szembeni versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a termék deutérium tartalmával kapcsolatos kommunikációk tekintetében.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével szemben megszünteti az eljárást, mivel nem bizonyítható, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált időszakban érdekelt volt a Peridot elnevezésű termék forgalmazásában.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.