Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím:1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 1391 Budapest 62. Pf. 211
(06-1) 472-8865, Fax:Ügyszám: (06-1) 472-8860
Vj/37/Iktatószám:2014.
Vj/37-303/2014.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a M. Ügyvédi Iroda és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. (6725 Szeged, Szabadkai út 18.), a Sz. Ügyvédi Iroda által képviselt FOCUS Hungary Marketing Piackutató és Tanácsadó Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152. F. ép. III. em.), valamint a L. Ügyvédi Iroda által képviselt GfK Hungária Piackutató Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31.) eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot .

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. a a 2009 januárjától 2014. december 31-ig terjedő időszakban, marketing stratégiája megvalósításaként, az általa feldolgozott húskészítmények forgalmazását érintő akciók során ezen termékek minimális továbbeladási árának meghatározását célzó magatartást fejtett ki.

II. A fenti jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt.-t, hogy fizessen meg 44.000.000,- Ft (azaz negyvennégymillió forint) versenyfelügyeleti bírságot, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács a FOCUS Hungary Marketing Piackutató és Tanácsadó Kft. és a GFK Hungária Piackutató Kft. vállalkozásokkal szemben az eljárást megszünteti.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. által forgalmazott feldolgozott húskészítmények nem akciós, normál árával kapcsolatos, valamint a Familia termékcsaláddal kapcsolatos fixárpontos gyakorlata vonatkozásában is.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.


Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.