Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/103/2014.
Iktatószám:
VJ/103-445/2014.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • Hetényi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. K.) által képviselt Husqvarna Magyarország Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 1-3.),

 • dr. Molnár Endre ügyvezető által képviselt GUMO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Mészöly Gy. út 1.),

 • Südi Kristóf ügyvezető által képviselt "DUNAPARK" Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (1039 Budapest, Attila u. 107.),

 • Molnár Attila ügyvezető által képviselt VASI AGRO-CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Pálya u. 5.),

 • Gödönyné Ladányi Dorottya ügyvezető által képviselt "KRINOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (7940 Szentlőrinc, Bertalan Püspök utca 11.),

 • Bezzegh Attila ügyvezető által képviselt BEZZEGH Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös, Szurdokpart út. 6),

 • dr. Pardavi László ügyvéd által képviselt VIBI Szolgáltató és Kereskedő Kft. (9024 Győr, Malomszéki út 3-5.),

 • Domokos Andrea egyéni vállalkozó (8600 Siófok, Árpád u. 25.) és

 • Andl József ügyvezető által képviselt ANDL Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Husqvarna Magyarország Kft. és az eljárás alá vont kereskedők, azaz a GUMO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Dunapark Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft., Vasi Agro-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Krinor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bezzegh Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vibi Szolgáltató és Kereskedő Kft., Domokos Andrea e.v. és Andl Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013. szeptember 17. és 2016. szeptember 15. között az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző, a Husqvarna, Gardena és McCulloch márkájú kertészeti termékek interneten történő továbbértékesítési árának, valamint a McCulloch márkájú kertészeti termékek hagyományos szaküzletben illetve akciók keretében történő továbbértékesítési árának megkötésére irányuló, egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést követtek el.

II. Az eljáró versenytanács a Husqvarna Magyarország Kft.-vel szemben 111.000.000 Ft, azaz száztizenegymillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács a fentieken túlmenően kötelezi a Husqvarna Magyarország Kft.-t, hogy az általa előterjesztett indítvánnyal összhangban az alábbiak szerint utólagosan fejlessze tovább már meglévő belső megfelelési programját.

III.1.  Szervezzen magyar nyelvű versenyjogi képzést értékesítési csapata és vezetősége részére versenyjogban jártas jogászok közreműködésével a következő témákban: a VJ/103/2014. számú ügy tanulságai és a magyar versenyjogi és fogyasztóvédelmi jogszabályok, különös tekintettel az árképzésre vonatkozó szabályokra! Ennek igazolására a jelen határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül csatolja az aláírt jelenléti ívet és a képzés anyagát!

III.2.  A megfeleléssel kapcsolatos magatartás ellenőrzése érdekében nevezzen ki megfelelésért felelős munkavállalót, aki – a Husqvarna-csoport megfelelés-ellenőrzési vezetőjének támogatásával – gondoskodik a Husqvarna Magyarország Kft. munkavállalóinak rendszeres képzéséről, és összekötőként szolgál a forgalmazóktól vagy a Husqvarna Magyarország Kft. belső szervezetétől érkező megfelelési kérdések kezelését illetően! Ennek igazolására a jelen határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül csatolja a kinevezett munkavállaló módosított munkaköri leírását!

III.3.  A 2019. évben a Husqvarna márka minden disztribútorának meghívásával tartandó Husqvarna-konferencián és a Gardena márka minden nagykereskedelmi partnerének meghívásával tartandó Gardena-konferencián (mely utóbbin a McCulloch márka vonatkozásában felmerülő ügyek és kérdések is megtárgyalásra kerülnek) tartson a forgalmazók számára a versenyjogi szabályoknak való megfelelésre vonatkozó képzést, kiemelve a megfelelés jelentőségét, a jogszabályi keretekkel és az árképzéssel kapcsolatos ismereteket, valamint az árképzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket! Ennek igazolására a jelen határozat kézhezvételétől számított egy éven belül csatolja a partnereknek küldött elektronikus meghívó másolatát (a meghívottak számával és nevével együtt), az aláírt jelenléti ívet és a vonatkozó képzési anyagot!

III.4.  Disztribúciós mintaszerződéseit egészítse ki egy, a jogszabályoknak való megfelelésre vonatkozó záradékkal, előírva a disztribútorok számára, hogy

 • tevékenységüket etikus és tisztességes módon végezzék, anélkül, hogy versenyellenes magatartást tanúsítanának,

 • fogadják el és tartsák be a Husqvarna Magyarország Kft. Magatartási Kódexét,

 • szabadon határozzák meg viszonteladási áraikat, ne próbálják meg befolyásolni más disztribútor(ok) árképzését, a Husqvarna Magyarország Kft.-t ne keressék meg olyan jelzésekkel, hogy más disztribútorok az általuk elvárt árszint alatt áraznak,

 • a fentiektől eltérő magatartást a Husqvarna Magyarország Kft. a disztribútori szerződés jelentős megszegéseként fogja értelmezni,

és e záradékot minden új és megújított forgalmazási szerződésében alkalmazza! Ennek igazolására a jelen határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül csatolja az új záradékkal ellátott mintaszerződéseit!

IV. Az eljáró versenytanács a GUMO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Dunapark Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft., Vasi Agro-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Krinor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bezzegh Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vibi Szolgáltató és Kereskedő Kft., Domokos Andrea e.v. és Andl Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vontak számára kötelezettségként előírja, hogy

IV.1.  vállalkozásuk minden, a kertészeti termékek árainak meghatározásáért, közzétételéért és a partnerekkel való közléséért, továbbá a beszállítókkal és a versenytársakkal való kapcsolattartásért felelős munkavállalója részére nyújtsanak írásbeli tájékoztatást arról, hogy a jelen eljárásban vizsgált magatartás tanúsítása, az árak forgalmazókkal és/vagy versenytársakkal egyeztetett módon történő kialakítása ellentétes a versenyjogi szabályokkal, így a jövőben az ilyen jellegű magatartásoktól tartózkodniuk szükséges,

IV.2.  a fenti III.1. pontban szereplő tájékoztatás megtörténtét a munkavállalók ezt igazoló, a tájékoztatás megértéséről és tudomásul vételéről szóló nyilatkozatának benyújtásával bizonyítsák a Gazdasági Versenyhivatal számára a jelen határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül,

IV.3.  amennyiben a Husqvarna márka disztribútoraként vagy a Gardena márka nagykereskedelmi partnereként meghívást kapnak a Husqvarna Magyarország Kft.-től a 2019-ben rendezendő Husqvarna- és/vagy Gardena-konferenciára, azon legalább egy törvényes képviselő, vagy képviseletre jogosult munkavállaló útján vegyenek részt, különösen az annak keretében tartandó, a fenti III.3. pontban szereplő képzés teljesítése érdekében,

IV.4.  amennyiben a Husqvarna Magyarország Kft.-vel a kertészeti termékek forgalmazása tárgyában hatályos szerződésük megújításra kerül, vagy e tárgyban új szerződést kötnek, vállalják a fenti III.4. pontban szereplő, a jogszabályoknak való megfelelésre vonatkozó záradék elfogadását és betartását!

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a tekintetében az eljárást megszünteti.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.