Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/59/2014
Iktatószám:
Vj/59-21/2014

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Norbert Langen ügyvezető által képviselt Phytotec Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 61.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint a gyógyszerek reklámozására vonatkozó ágazati előírások feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Phytotec Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság meg nem engedett reklámtevékenységet folytatott, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor 2013. augusztusa és 2014. július 3. között

  • patikai plakátjain, tépőtömbjein, szórólapjain, módosított tépőtömbjein, várótermi plakátjain, valamint a www.esbertiox.hu című honlapon az alkalmazási előírásban foglaltaktól eltérően azt állította az Esberitox megnevezésű vény nélkül kapható gyógyszerrel kapcsolatban, hogy a termék nem csak a megfázás, hanem általában vírusok okozta, akut felső légúti fertőzések kiegészítő terápiájára is ajánlott, továbbá

  • patikai plakátjain, tépőtömbjein, szórólapjain, valamint a www.esbertiox.hu honlapon valótlanul azt állította, hogy az Esberitox megnevezésű gyógyszer kizárólag növényi  összetevőt tartalmaz.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Phytotec Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot 2.125.000 Ft (Kettőmillió-egyszázhuszonötezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a „De ki ne szeretné, hogy gyermeke mihamarabb újra egészséges legyen? Ehhez a megfázás okát is kezelni kell!” és a „Tujahajtásvég – (thuja officinialis) közvetlen vírusellenes hatás” állítások tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.