Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:
1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/049/2014.
Iktatószám:
Vj/049-30/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. R. egyéni ügyvéd által képviselt TVBrands Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és jogsértő reklámozás tilalmának valószínűsített megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a TVBrands Kft. jogsértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a 2013. szeptember 1. és 2013. december 31. között közzétett egyes televíziós reklámokban a Medosan Kurkuma Plus terméknek gyógyhatást tulajdonított,

  • 2014. január 1-jétől a www.medosan.hu honlapján elérhető ötféle reklámszpotban nem a jogszabályoknak megfelelő egészségre ható állításokat alkalmazott.

Az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól eltiltja a TVBrands Kft.-t a www.medosan.hu honlapján elérhető reklámszpotokkal megvalósuló jogsértés folytatásától, továbbá arra kötelezi, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül hitelt érdemlően igazolja az eljáró versenytanács felé, hogy a kifogásolt gyakorlatot mikor és hogyan módosította.

Az eljáró versenytanács továbbá 1.000.000 Ft (egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi a TVBrands Kft.-t, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a határozatban megjelölt reklámeszközökön (2013. szeptember 1. és 2013. december 31. között közzétett televíziós reklámok, 2014. január 1-jétől a www.medosan.hu honlapján elérhető ötféle reklámszpot) kívüli reklámeszközök tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.