Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/46/2014.
Iktatószám:
Vj/46-21/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Foltányi Zsolt ügyvezető által képviselt Jugis 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 12.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta a következő

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Jugis 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2013. május 6. és 2014. április 17. közötti időszakban jogsértést valósított meg azáltal, hogy az országosan megrendezésre kerülő termékbemutatókon

  • a BNM pulzáló mágnesterápiás készüléket betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására vonatkozó valótlan állításokkal népszerűsítette; valamint valótlanul tulajdonított a terméknek egészségre gyakorolt kedvező hatást;

  • a BNM polarizált fényterápiás készüléket betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására vonatkozó valótlan állításokkal népszerűsítette; valamint valótlanul tulajdonított a terméknek egészségre gyakorolt kedvező hatást;

  • a BNM mikroáramú kötéseket betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására vonatkozó valótlan állításokkal népszerűsítette;

  • a Magnetspace mágneses testelemző készülékkel végezhető vizsgálatok népszerűsítése során megalapozatlanul jelenített meg diagnosztikai funkciókat.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Jugis 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 6.100.000 Ft (azaz Hatmillióegyszázezer Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv) 17.§. (1) bekezdés d) pontjának megsértése vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.